IMPEL Logo

Pestitsiidide vähendamine vees

2016 - 2016

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Balanss konkurentsivõimelise põllumajandustootmise ja vee ökosüsteemide kaitse vahel on ELi liikmesriikide jaoks probleemiks ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja veepoliitika raamdirektiivi (VRD) raames. Pestitsiidide säästva kasutamise saavutamise vahendid on vabatahtlikud põllumajanduse keskkonnakohustused, mida rahastatakse maaelu arengu programmide (RDP) raames, ja regulatiivsed minimaalsed nõuetele vastavuse ja põhimeetmete nõuded vastavalt VRD-le. Põhjavee ja pinnavee hea seisundi eesmärkide saavutamiseks on vee raamdirektiivi artiklis 11.3 sätestatud, et pestitsiidide kasutamise vältimise ja kontrollimise meetmed tuleb läbi vaadata ja vajaduse korral ajakohastada ning lisada vesikonna majandamiskavadesse. Eesmärgi saavutamiseks tuleks kirjeldada riiklikku regulatsiooni ning see õiguslik alus pestitsiidide kasutamise vältimise ja kontrolli põhimeetmete kohta vastavalt pestitsiidide säästva kasutamise direktiivile (2009/128/EÜ) tuleks kindlaks määrata meetmete programmis, mida liikmesriigid 2015. aasta detsembris vastavalt vee raamdirektiivile lõplikult koostavad. Lisaks tuleks vastavalt vee raamdirektiivile koostada riskipõhised (operatiivsed) seireprogrammid, et jälgida meetmete vajalikkust, et vähendada saasteainete sisaldust põhja- ja pinnavees. Need seire kulud on liikmesriikides erineval määral kaetud avalikkuse ja pestitsiidide kasutajate poolt.  WFD rakendamine on kestnud esimese juhtimistsükli jooksul ja liikmesriikides on erinevad rakendamislüngad sõltuvalt eeldustest ja riiklikest probleemidest ja võimalustest. IMPELi võrgustik kavatseb vahetada kavasid ja strateegiaid, et hõlbustada vee raamdirektiivi edasist rakendamist siseriiklikus õiguses, et saavutada ühtlustatud tasakaal kohustuslike ja vabatahtlike meetmete vahel ning ühtlustatud saastaja maksab põhimõtte kasutamine, kui järelevalve kulud tuleb jagada.

Projekti eesmärk on hõlbustada teadmiste ja kogemuste vahetamist järgmistes valdkondades:

  • Kuidas liikmesriigid leiavad tasakaalu vabatahtlike ja kohustuslike meetmete vahel;
  • Kuidas liikmesriigid määratlevad õigusliku aluse veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide saavutamiseks;
  • Pestitsiidide riskipõhise seire kavandamine;
  • Kui vabatahtlikud põllumajanduse keskkonnakohustused aitavad vähendada pestitsiidide kontsentratsiooni vees.
  • Kui vabatahtlikud põllumajanduse keskkonnakohustused aitavad vähendada pestitsiidide kontsentratsiooni vees.

Võrgustikuga seotud failid/teave

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Lõpetatud – Period: 2016 - 2016 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter