IMPEL Logo

Jäätmekütuse projekt (RDF)

2017

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Jäätmetest saadud kütus (RDF) on jäätmekütus, mida toodetakse tahkete jäätmete purustamise ja dehüdratiseerimise teel. See koosneb peamiselt olme- ja tööstusjäätmete, näiteks paberi, puidu ja plastide põletatavatest komponentidest. Põlevkivirauda veetakse Euroopa Liidus suurtes kogustes ning seda kasutatakse energia ja soojuse tootmiseks.

Ses projektis uuritakse asjakohaseid õigusakte, uuritakse, kuidas pöördtrummelahju toodetakse, milliseid materjale kasutatakse tootmiseks ja erinevate kasutatavate meetodite kvaliteediaspekte. Samuti on oluline uurida, kuidas pöördtrummelahju käitlemine ja transportimine tootmisest kuni lõpliku taaskasutamiseni. See võimaldab paremini mõista pöördtrummelahjuga seotud küsimusi ja koostada ühised suunised näiteks selle kohta, kuidas määratletakse pöördtrummelahju, millised jäätmekoodeksid on kohaldatavad ja millist teavet ja andmeid on oluline kontrollida pädevate asutuste poolt eelneva kirjaliku teatamise protsessis.

Oodatavad tulemused:

  • Teabe- ja andmevahetus RDFi tootmise, taaskasutamise ja veo kohta osalevate liikmesriikide poolt
  • .
  • Parem arusaam RDFiga seotud küsimustest, nagu määratlused, õigusaktid ja jõustamine
  • Suuniste väljatöötamine konkreetsete nõuete kohta, mis käsitlevad eelnevat kirjalikku teatamist ja nõusolekut pöördtrummelahju saatmiseks
  • .
  • Suundamaks liikmesriikide pädevate asutuste vahelist RDFi kirjaliku eelteatamise korra järjekindlat kohaldamist.

Number: 2017/08 – Status: Lõpetatud – Period: 2017 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter