IMPEL Logo

Jõe arengu planeerimine

2017 - 2018

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Moned ELi jõed, järved ja ojad on kaugel heast veeseisundist, mille nad oleksid pidanud saavutama 2015. aasta detsembriks või peaksid saavutama hiljemalt 2027. aastaks vastavalt ELi veepoliitika raamdirektiivile. Näiteks Saksamaal on ainult 10 % jõgedest ja ojadest heas ökoloogilises ja keemilises seisundis, mis on tingitud reovee, põllumajanduslike väetiste ja pestitsiidide põhjustatud reostusest, tugevast kanaliseerimisest, hüdrotammide tõkestamisest, samuti valgalade valglinnastumisest ja pinnase sulgemisest. Selleks, et vähendada ja pöörata ümber need mõjud vee seisundile, on vaja neid terviklikult hinnata ja vajalikud meetmed hoolikalt prioriseerida.

Jõgede arengukava on sobiv vahend, et korraldada teadmistepõhiseid siduvaid ja vabatahtlikke meetmeid olukorra parandamiseks. Praktikas kasutatakse seda siiski harva, sest asutused kardavad lisakulusid ja -jõudu.

Projekt peaks koguma teavet parimate tavade kohta ja andma juhiseid, kuidas koostada ja rakendada jõe arengukavasid kulutasuval viisil, et liikmesriikide reguleerijad julgustaksid seda vahendit kasutama oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate pinnaveekogude tervendamiseks.

Projekti eesmärk on tugineda teiste veega seotud IMPELi projektide (nt SWETE, ReDuPiWa, nitraadireostuse vähendamise hea tava) kogemustele, et jagada parimaid tavasid vee raamdirektiivi rakendamiseks.

Oodatavad tulemused

  • Käigud osalejatele mõeldud teabedokumentidega
  • Juhenddokument (suunised jõgede arengu kavandamise kohta)
  • Projekti lõpparuanne.

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Lõpetatud – Period: 2017 - 2018 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter