IMPEL Logo

Laevade ringlussevõtt (eelmised kasutuselt kõrvaldatud laevad)

2019

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

2017. aastal müüdi 65% laevadest/laevadest kogu maailmas lammutamiseks Lõuna-Aasia rannaplatsidele (nt India, Pakistan ja Bangladesh), mis tähendab märkimisväärset mõju keskkonnale ja tervisele, eriti kui võtta arvesse, et need laevad moodustasid 80% kõigist 2017. aastal lammutatud laevade kogumahutavusest. Laevade ebaseaduslik väljavedu randamiseks Lõuna-Aasias jätkub endiselt, nagu ka jäätmete veo ja laevade ringlussevõtu eeskirjadest kõrvalehoidmine. Bangladesh, India ja Pakistan moodustavad peaaegu 90% 2019. aastal ülemaailmselt lammutatud laevade kogumahutavusest ning osa neist laevadest on kas ebaseaduslikult Euroopast eksporditud või “legaalselt” eeskirjadest kõrvale hiilides.

See IMPELi projekt ei keskendu mitte randamisele ise, vaid sellele, kuidas me saame vältida laevade ebaseaduslikku eksporti ELis ja kuidas me asutustena saame jälgida ebaseaduslikke juhtumeid, kus laevad on juba randunud.

Määrusega (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste veo kohta (WSR) rakendatakse Euroopa tasandil Baseli konventsiooni nõudeid. Laevade ringlussevõtu määrus (EL) nr 1257/2013 (SRR) toob edasi Hongkongi konventsiooni nõuded ja reguleerib ELi lipu all sõitvaid laevu, mis saadetakse ringlussevõtuks. SRR väidab, et ELi lipu all sõitvad laevad tuleb ringlusse võtta liikmesriikides sihtriigi või kolmandates riikides komisjoni poolt heakskiidetud käitistes. ELi lipuvälise riigi lipu all sõitvate laevade suhtes kohaldatakse eelneva kirjaliku teatamise menetlust vastavalt WSR-le.

Laevaomanikud hoiavad süstemaatiliselt kõrvale WSRist ja määrust on raske jõustada, kuna laevade ümbernimetamine, ümberlippimine ja omanike vahetamine toimub enne laevade lammutamisele ja ringlussevõtule saatmist. SRR-ist on lihtne kõrvale hiilida seni, kuni jätkub kolmanda riigi lipu all sõitmise praktika. Hongkongi konventsioonid hakkavad kehtima kõigi laevade suhtes (olenemata sellest, kas nad sõidavad ELi või mitte ELi lipu all), kuid konventsioon ei ole veel ratifitseeritud ja võib võtta aega, enne kui see juhtub.

Haaste on ennetada laevade ebaseaduslikku ringlussevõttu, jälgides laevu ja laevaomanikke, kui me kahtlustame eeskirjadest kõrvalehoidmist, ja eelistatavalt võtta meetmeid juba enne seda. Juhtumite menetlejate ja inspektorite jaoks on oluline:

  • selgitada jäätmesaadetiste määruse ja laevade ringlussevõtu määruse erinevusi
  • Jagada praktilisi teadmisi (kohtuasjad, dokumendid, aruanded, kogemused)
  • Kujundada juhised/lehed selle kohta, kuidas avastada ja vähendada ebaseaduslikku laevatransporti
  • Kasutada IMPEL’i intranetti teadmiste jagamise ja teadmiste vahetamise platvormina ning koguda parimaid tavasid

Lõpparuanne annab ülevaate tegelikust olukorrast ning koondab suunised ja juhised WSR vs. SRR jõustamise tavade kohta.

Seotud failid/teave

Number: 2021/03, 2020/02, 2019/07 – Status: Käimasolev – Period: 2019 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter