IMPEL Logo

SPIDER WEB: Strateegiline projekt keskkonnaalase kuritegevuse avastamise ja tõkestamise suurendamiseks Lääne-Balkani riikides.

2018 - 2019

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

SPIDER WEBi rahastavad ühiselt Euroopa Liit ja Saksamaa Liitvabariik Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) toetuslepingu alusel projekti IPA/2017 "Countering Serious Crime in the Western Balkans" raames.

Lisaks, et teil oleks lihtsam tutvuda SPIDER WEBi ajakohastatud versioonidega, vt allpool:

1. Taust

Keskkonnaalase raske ja organiseeritud kuritegevuse, sealhulgas ELi ja rahvusvaheliste õigusaktidega ja kokkulepetega reguleeritud keskkonnaalaste õigusrikkumiste, nagu kaitsealuste looduslike looma- (eelkõige linnu-) ja taimeliikide isendite tapmine, hävitamine, omamine või nendega kauplemine, ebaseaduslik metsaraie / puidu reguleerimine või (ohtlike) jäätmete ebaõige kogumine, transport, taaskasutamine või kõrvaldamine, on mitte ainult, kuid eelkõige Kagu-Euroopas (SEE) peamine väljakutse, mis tuleneb nõrgast keskkonnateadlikkusest, andmete ning rahaliste ja inimressursside vähesest kättesaadavusest. Praegu ei peeta neid õigusrikkumisi ikka veel piisavalt prioriteetseks, kuigi nende mõju inimeste tervisele, ökosüsteemidele ja keskkonnale on märkimisväärne.

Eeskirjade täitmise ahelad (lubade andjad, inspektorid, politsei, prokuratuur ja kohtusüsteem) on ainult nii tugevad kui nõrgim lüli. Auditeerimisasutused ja tolliasutused on samuti olulised osalejad, kes määravad selle nõuete täitmise ahela tugevuse.

Keskkonnakuritegude alase teadlikkuse tõstmine, sihipärased suutlikkuse suurendamise meetmed ja koostöö on vajalikud, et toetada Kagu-Euroopa nõuete täitmise ahela eri osalejaid, et tõsta keskkonnakuritegude profiili ja prioriteetsuse taset piirkonnas. ELi ühinemisprotsess annab võimaluse ühendada Kagu-Euroopa osalejad seotud ELi võrgustikega, et luua jätkusuutlik partnerlus ja pidev teabevahetus üksikisikute ja organisatsioonide tasandil.

2. Eesmärk

Spider WEBi üldeesmärk on suurendada kõigi keskkonnaõiguse jõustamise ahelas osalejate teadlikkust ja oskusi, et edukalt häirida ebaseaduslikku käitumist ja võtta selle eest vastutusele ning piirata selle käitumise negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

3. Reguleerimisala

Töö geograafiline ulatus keskendub esialgu kuuele sihtriigile:

 • Albaania
 • Bosnia ja Hertsegoviina
 • Põhjamakedoonia
 • Kosovo*
 • Montenegro
 • Serbia

Kaasa SPIDER WEBi väljundid ja tulemused tehakse kasutamiseks ja rakendamiseks kättesaadavaks kõigile IMPELi liikmesorganisatsioonidele.

Üldiselt keskendutakse keskkonnaküsimustele, kuid prioriteediks seati kaks järgmist teemat:

 1. Looduskaitse; sealhulgas looduslike elupaikade ja lindude direktiiviga hõlmatud elusloodusega kauplemine ning ELi puidumäärusega reguleeritud metsaraie.
 2. Jäätmekäitlus; hõlmab kõiki aspekte ahelas, alates tekkimiskohast kuni ELi jäätmedirektiivide ja -määrustega (sealhulgas jäätmete raamdirektiiv, Euroopa jäätmeloend, jäätmeveo määrus ja konkreetsed jäätmevooge käsitlevad õigusaktid) hõlmatud transpordi- ja töötlemisprotsessini.

4. Metoodika

 1. Metoodika seisneb esmalt selles, et hinnatakse kuue sihtriigi olukorda ja võimalikke puudujääke eespool nimetatud sätete praktilises rakendamises ja jõustamises ning hinnatakse koolitusvajadusi kõigi asjaomaste asutuste seas. Nende tulemuste põhjal töötatakse välja koolituskavad, et toetada asjaomaste asutuste operatiivtegevust ja suutlikkust kogu jõustamisahelas. Kuid ka selleks, et hõlbustada operatiivset võrgustikutööd ning toetada tõhusama ja ühtlustatud süüdistuse esitamise strateegiate vastuvõtmist.
 2. Spider WEBi tegevuse tuum hõlmab koolitusmaterjalide väljatöötamist (pärast koolitusvajaduste kindlaksmääramist), koolituse läbiviimist ja koolitusjuhendi väljatöötamist. Koolituskäsiraamatus on osad politseile, prokuröridele ja kohtunikele ning võimaluse korral ka kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Koolitusmaterjalide väljatöötamine hõlmab esitluste, vahendite, harjutuste, vaheülesannete, juhtumiuuringute ja juhiste koostamist, mida erinevad osalejarühmad (loaandjad, inspektorid, politsei, prokurörid ja kohtunikud) saavad kasutada koolitusseminaridel.
 3. Koolituse lõppkonverents annab erinevatele osalejatele võimaluse tulla kokku, et arutada nõuete täitmise ahelat tervikuna. Võimaluse korral kutsutakse kokku mitu põhiteemasid käsitlevat vahekohtumist / miniseminari, enne kui plenaaristung lõpetab ametlikult SPIDER WEBi. Pärast konverentsi koostatakse ja levitatakse elektroonilisel kujul lõpparuanne, mis sisaldab kohandatud soovitusi igale kuuele riigile.

Tulemused ja väljundid:

 • Baasiküsitlus ja aruanne
 • Koolitusvajaduste hindamine (TNA) ja aruanne
 • Koolituse väljatöötamine
 • Koolituse läbiviimine
 • Koolitusjuhendi levitamine
 • Konverents
 • Lõpparuanne
 • Vahendite, teabe, parimate tavade levitamine

5. Meeskond

Spider WEB meeskond koosneb järgmistest isikutest:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1.23 MB

 

 

 

Number: NA – Status: Lõpetatud – Period: 2018 - 2019 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter