IMPEL Logo

Strateegiline võrgustikukoostöö

2020

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Väga suur osa IMPELi jäätmekäitluse ja -amplite klastri tööst keskendub jäätmete piiriülese liikumise nõuetele vastavusele. Kuna suur osa jäätmesaadetistest on suunatud väljaspool Euroopat asuvatesse riikidesse, on oluline omada häid kontakte nende sihtriikide ametiasutustega. Enamikul IMPELi liikmetel on nende kaugete riikidega minimaalsed kontaktid. Kahjuks on keskkonnakahjustused, nagu e-jäätmete ladestamine Aafrikas ja plastide ladestamine Aasias, üsna tavalised ja me näeme, et toimub suur hulk struktuurilist ebaseaduslikku liiklust. Turg on dünaamiline ja hiljutiste poliitiliste arengute, näiteks Hiina impordikeelu tõttu on Euroopa ametiasutustel raske kursis tegeliku olukorraga. Sellistel juhtudel on rahvusvaheline koostöö hädavajalik.

Ka IMPEL Waste & TFSi osalejad seisavad silmitsi erinevustega Euroopa jäätmehooldusmääruse ja Baseli konventsiooni vahel, näiteks jäätmete liigitamise ning ekspordi- ja impordipiirangute osas. Lisaks sellele puudub ebaseadusliku veo korral struktuuriline hea koostöö eri kontinentide riikide ametiasutuste vahel. Ainult hea kooskõlastamine ja teabevahetus võimaldab vältida probleeme ja ebaseaduslikke vedusid, luua võrdsed tingimused, parandada teatamismenetlusi, jäätmete päritoluriiki tagasisaatmist ja jäätmekuritegude eest vastutusele võtmist.

Jäätmete & TFS eksperdirühma eesmärk on aidata IMPELi liikmeid, et toetada klastrit ja selle projekte strateegilise struktuurilise tõhusa koostööga TFS-võrgustikega väljaspool Euroopat. Üheks selliseks võrgustikuks on näiteks Aasia võrgustik ohtlike jäätmete ebaseadusliku piiriülese liikumise vältimiseks.

Ootuspärane väljund/tulemus:

  • Konverentsiaruanded, ettekanded, osalejate ja kontaktisikute nimekirjad.
  • Taust sihtriikide kohaldatavatest õigusaktidest ja sihtriikide litsentseeritud rajatistest.
  • Parem teadmine üksteise’võimalustest ja piirangutest jäätmekuritegude jõustamisel ja nende eest vastutusele võtmisel.
  • IMPELi liikmete abistamine üldiselt või juhtumipõhiselt.

Seotud failid/teave

  • 1st Baseli konventsioon, Euroopa jäätmeveo määrus (WSR).
  • 2nd Hongkongi konventsioon, Euroopa laevade ringlussevõtu määrus.
  • 3rd Kolmanda riigi loetelu Euroopa WSR.
  • 4th Jäätmete raamdirektiiv.
  • 5th Laiendatud tootjavastutus (nt elektroonikaromud, pakendid).

Number: 2021/19-WP3, 2020/04 – Status: Käimasolev – Period: 2020 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter