IMPEL Logo

IED rakendamise toetamine

2015

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Projekti eesmärk on jagada teadmisi ja häid tavasid reguleerivate asutuste spetsialistide vahel ning töötada välja suunised ja koolitusmaterjalid, et toetada tööstusheidete direktiivi tõhusat rakendamist. Projekti konkreetsed tulemused järgmise nelja aasta jooksul (2021-2024) on:

 • Parem arusaam IED rakendamise lahendamata probleemidest, millega regulatiivsed töötajad kokku puutuvad, nii et projekti raames tehtav töö saaks seada prioriteete ja keskenduda nende probleemide lahendamisele kaasaaitamisele.
 • Riskipõhiste lähenemisviiside kohaldamise toetamine regulatiivsete sekkumiste kavandamisel ja teostamisel, et keskkonnaasutuste piiratud ressursse saaks tõhusamalt kasutada inimestele ja keskkonnale kõige suuremat mõju avaldavate käitiste ja tegevuste suunamisel ning aidata lahendada kõige tõsisemad IEDi rikkumiste juhtumid.
 • Parem arusaam rutiinsete ja mitterutiinsete keskkonnajärelevalve ja vajaduse korral jõustamismeetmete tõhususest ja tulemuslikkusest IED nõuete täitmise edendamisel ja saavutamisel.
 • Identifitseerida IED raames vahendid, mis võivad aidata kaasa üldise eesmärgi saavutamisele, milleks on ringmajandus Euroopas, ning jagada häid tavasid nende rakendamise kohta.
 • Toetada Euroopa rohelise kokkuleppe poliitilisi eesmärke ja meetmeid, hinnates, kuidas saaks IEDi rakendamist tõhusamalt rakendada energiatõhususe parandamiseks, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, ressursside tõhusama kasutamise edendamiseks ja kliimamuutuste mõjule reageerimiseks.
 • Tõhusam regulatsioon tööstusest tulenevate avalike häirete, sealhulgas lõhna, müra ja prügi probleemidele, uurides konfliktide ja kaebuste liike ja allikaid ning seda, kuidas kasutatakse erinevaid lähenemisviise nende käsitlemiseks ja lahendamiseks.
 • Paremate parima võimaliku tehnika kohaldamine keskkonnalubade andmisel, keskendudes mitmetele konkreetsetele tehnilistele küsimustele, selgitades välja ja edendades häid tavasid ning töötades välja nõuandeid ja juhiseid.
 • Seirekohustuslaste enesekontrolli ja aruandluse usaldusväärsem kontrollimine, jagades ja selgitades välja häid tavasid reguleerivate organisatsioonide vahel, et parandada enesekontrolliandmete kvaliteeti ja usaldusväärsust.
 • BREF-viitedokumentide kvaliteedi parandamine, tagades, et regulatiivsete praktikute teadmised ja kogemused võetakse arvesse BREF-dokumentide läbivaatamise ja läbivaatamise tsüklis.
 • Parem arusaam tööstussektorite konkreetsete saasteainete allikatest ja nende osakaalust ning sellest, kuidas saaks parandada kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide, sealhulgas IED ja õhukvaliteedi direktiivi rakendamist, et reguleerida ja vähendada õhusaastet ning saavutada asjakohased välisõhu kvaliteedistandardid.
 • Praktilised lahendused PVT-järelduste rakendamiseks jäätmepõletussektoris, et aidata kaasa võrdsemate tingimuste saavutamisele kogu Euroopas.

Kohased failid/teave

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Käimasolev – Period: 2015 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter