IMPEL Logo

Integreeritud riskihindamismeetodi (IRAM) rakendamise toetamine

2014 - 2014

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

6. jaanuaril 2011 jõustus tööstusheidete direktiiv (IED), mille artikli 80 lõikes 1 loetletud sätted tuli kahe aasta jooksul siseriiklikku õigusesse üle võtta. IED sätestab uued nõuded tööstusrajatiste kontrollimisele, nagu on kirjeldatud direktiivi artiklis 23. Tavapärase keskkonnajärelevalve kohustused kujutavad endast uut väljakutset ELi liikmesriikidele. IMPEL on juba välja töötanud integreeritud riskihindamismeetodi (IRAM) projekti IMPEL easyTools raames, mis on vahend, mis aitab liikmesriikidel täita IED artikli 23 nõudeid. Integreeritud riskihindamismeetodi (IRAM) ja sellega seotud IT-vahendi väljatöötamine tegi selgeks, et riskihindamisvahendit tuleks kasutada mitte ainult IED-kontrollide, vaid ka Seveso direktiivi ja RMCEI kohaste kontrollide puhul.

Selle kohaselt on kindlaks tehtud kaks peamist eesmärki:

  1.  hõlbustada liikmesriikides IRAMi rakendamist eri liiki inspekteerimiste ja nendega seotud ülesannete puhul, nagu on sätestatud nii kehtivates kui ka koostamisel olevates Euroopa õigusaktides;
  2.  Tagada, et keskkonnajärelevalve teostamise eeskirju kohaldatakse liikmesriikides võrdselt, et saavutada ELi nõukogu poolt 7. ja 7. keskkonnaalases tegevusprogrammis edendatavad võrdsed võimalused ja rakendada neid koos uute Euroopa määrustega.

 

Number: 2014/11 – Status: Lõpetatud – Period: 2014 - 2014 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter