IMPEL Logo

Jätkusuutlik maaparandus

2015

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Projekti (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, faasid I-V) eesmärk on luua ühine arusaam meie regulatiivsetest lähenemisviisidest, luua ekspertide võrgustikud ja arendada ühiseid ressursse tehnilise vastupidavuse suurendamiseks veekeskkonna valdkonnas (ja konkreetselt vee raamdirektiivi (WFD) rakendamisel). SWETE VII etapp ja 2021. aasta projekt "Säästev maaparandus" keskendub muldade suutlikkuse uurimisele võtta vastu maaparandusest tulenevaid saasteaineid.

Tõhus veevarude majandamine (nii kvaliteedi kui ka kvantiteedi osas) põhineb heal planeerimisel ja tulemuste saavutamisel, mis põhineb andmetel, teabel ja professionaalsel hinnangul. Oluline on, et iga liikmesriigi majanduskasv toetaks planeeritud säästvat veevarude kaitset ja kasutamist.

Vee raamdirektiivi rakendamine sõltub heast reguleerimispraktikast, et koostada häid vesikonna majandamiskavasid ja rakendada sellega seotud meetmeprogramme õigeaegselt ja tõhusalt. Suurt kasu saaks saavutada, kui teha kindlaks ja jagada kogu ELis olemasolevaid häid reguleerimispraktikaid, kasutades nii tavapäraseid lubasid (‘kõva’ reguleerimine) kui ka ‘pehmemaid’ mitteregulatiivseid meetmeid eraldi või kombineeritult.

Vee raamdirektiivi kohaselt peavad liikmesriigid majandama oma veevarusid valgalade ja veekogude tasandil. See võib nõuda uut mõtlemist ja uusi tööviise, et saavutada direktiivi’nõuded.

SWETE osa 1 – 3

Esialgsed projektiseminarid stimuleerivad arutelu IMPELi liikmete väikeses rühmas:

 • tänase seisu kohta,
 • Identifitseeritakse, kus on näiteid heade või parimate tavade kohta ( eelkõige lähenemisviisid seirele ja heitmelubadele, statistiliselt tuletatud kvaliteedieesmärgid ja lubade piirväärtused, statistika kasutamine nõuete täitmise hindamisel, riskianalüüs ja ‘edu’ mõõtmine)
 • .
 • Eristamine, kus on selgeid lünki ja kuidas nende täitmiseks edasi minna.

Seminaride tulemused ja projektiaruanne peaksid olema aluseks IMPELi raames järgnevatel aastatel välja töötatavale suuremale tööprogrammile – et arendada ja levitada kõigis liikmesriikides vajalikke heade tavade oskusi ja meetodeid, mis on vajalikud tõhusa vee reguleerimise tsükli tagamiseks.

Projekti tulemusena:

 • IMPEL on tuvastanud olemasolevad head veemajanduse reguleerimise tavad, nõrkused ja lüngad, mida tuleb täita.
 • IMPEL loob programmi, et arendada ja levitada parimaid tavasid, esialgu vee kvaliteedi ja lõpuks veevarude reguleerimise valdkonnas, pakkudes ühist vastutust regulatiivsete võimaluste ja lähenemisviiside eest, et saavutada veepoliitika raamdirektiivi & IED.
 • .
 • IMPELi liikmed jagavad vee kvaliteedi reguleerimise alaseid teadmisi, tõhusust ja seoseid kogu ELi veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide saavutamise hõlbustamiseks liikmesriikides.
 • Liikmesriigid’ keskkonnaveekvaliteedi reguleerijad on tihedalt kaasatud strateegiliste ja kohalike arengukavade otsuste tegemisse, samuti keskkonnavee kvaliteedi ja heitmete seiresse ja aruandlusse.

SWETE  – 4. osa

Kui projekti kolm eelmist osa, teostatakse SWETE 4. osas tulevikuprojektide ettepanekute väljatöötamiseks tulevikuperspektiivi. Toetudes rakenduslike probleemide aruandele ja IMPELi juhtrühma esindajate seisukohtadele, on konkreetsed valdkonnad, mida tuleb kaaluda:

 • A “sinine IRI”
 • Seadusekohased meetmed
 • Mäejäätmed (konkreetne valdkond, mille vastu komisjon huvi tunneb – täpsemaid üksikasju otsitakse)
 • Pestitsiidid
 • Põhjavee kvaliteedi seire

Projektis kaalutakse täiendavalt, kuidas saaks laiendada basecampis asuvat teadmiste jagamise portaali (või kas on vaja muud vahendit), et täita dokumendis “IMPEL – the next generation” sätestatud püüdlusi.

SWETE  – 5. osa

Uuringus vaadeldakse materjalide maale laotamisest saadava kasu ja mõju tasakaalustamist, keskendudes eelkõige põllumaale. Ringmajanduse soovide tõttu on vaja toetada materjalide taaskasutamist maa-alal väetiste ja mullaparandusainetena ning tagada, et see taaskasutamise toetamine toimub viisil, mis ei võimalda vastuvõetamatut ja välditavat pinnase saastamist.

SWETE  – 6. osa

See eesmärk on võrrelda ja vastandada erinevate liikmesriikide ja organisatsioonide erinevaid lähenemisviise muda käitlemisele. See toob esile ühised probleemid, lahendused ja parimate tavade valdkonnad, millest teised saaksid õppida. Projektis kasutatakse ka võimalust võtta arvesse COVID-19 pandeemiast saadud õppetunde ja seda, kuidas see mõjutas IMPELi liikmete muda käitlemist.

Sustainable Landspreading

Neile eelnevalt SWETE 6 raames tehtud töö järel tugineb 2021 projekt 2020-21 läbiviidud uuringu tulemustele, mis käsitlevad muda keskkonnamõju IMPELi liikmetele. Selle tööprogrammi eesmärk on paremini mõista muldade võimet võtta vastu maapinnale laotamisel tekkivaid saasteaineid. Projekti 2021’oodatavad tulemused on:

 • Toetada materjalide taaskasutamist maal väetiste ja mullaparandusainetena ning tagada, et see taaskasutamise toetamine toimub viisil, mis ei võimalda vastuvõetamatuid ja välditavaid mõjusid mulla tervisele ja kvaliteedile.
 • Analüüsida andmeid põhjalikumalt ning korraldada lühikesi sihipärasemaid uuringuid ja arutelusid, et tuua esile konkreetsed probleemid või parimad tavad

Seotud failid/teave

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: Käimasolev – Period: 2015 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter