IMPEL Logo

Ebaseadusliku põhjavee puurimise ja veevõtmise vastu võitlemine (TIGDA)

2021

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Põhjavesi on ja jääb väärtuslikuks ressursiks keskkonna ja erinevate inimtegevuste jaoks. Keskkonna- ja inimtekkeline surve sellele ressursile hõlmab muu hulgas kliimamuutusi (põud, üleujutused jne), (liigset) veevõttu ja reostust (punkt- ja hajureostus). Vee korduvkasutamine, vee puhverdamine ja infiltratsioon on mõned võimalikud meetmed, et vähendada meie vajadust värske põhjavee järele ja täiendada selle varusid. Sellest hoolimata on põhjavee puurimine ja võtmine erinevatel eesmärkidel jätkuvalt vajalik. Põhjaveepuudus ei ole enam ainult kuivade või Vahemere piirkonna riikide probleem. Hiljutised pikaajalised põuaperioodid on korduvalt teinud selgeks, et põhjaveevarusid tuleb hoolikalt hallata (nii veevõtmine kui ka taastamine) kõigis Euroopa liikmesriikides ja riikides.

Projekti eesmärk on jagada teadmisi ja häid tavasid põhjavee puurimise ja veevõtu haldamise kohta. See hõlmab konkreetseid loa andmise tingimusi, akrediteeringuid ning eri liikmesriikides kasutusel olevaid jõustamisvahendeid ja -meetodeid, et vähendada ebaseaduslikku puurimist ja põhjavee (üle)võtmist, aidates seega saavutada põhjaveekogumite head kvantitatiivset ja kvalitatiivset seisundit. Kuna liikmesriikide eri põhjaveekihid ja põhjaveekihid (läbivad) nende eesmärkide saavutamiseks puuritakse, on kasulik, et liikmesriigid jagaksid teadmisi või omaksid juhiseid:

  • Millised konkreetsed õigusaktid ja nõuded on kehtestatud põhjavee kaitseks (puurimine, paigaldamine ja kasutamine).
  • Millised konkreetsed õigusaktid ja nõuded on kehtestatud põhjavee kaitseks (puurimine, paigaldamine ja kasutamine).
  • Milliseid konkreetseid meetodeid kasutatakse nende õigusaktide jõustamiseks (kohapealsed külastused, kontrollnimekirjad, ekspertide kasutamine, parimad tavad).

Esimeses etapis on selle projekti eesmärk koguda liikmesriikidest andmeid kahe eespool nimetatud teema kohta. Järgmistes etappides koostatakse juhendid põhjavee puurimise & veevõtu õigusaktide ja jõustamise kohta.

Seotud failid/teave

  • Vee raamdirektiiv (2000/60/EÜ)
  • Põhjavedirektiiv (2006/118/EÜ)
  • Tegevuskava keskkonnanõuete täitmise ja keskkonnajuhtimise parandamiseks (COM 2018/10)

Number: 2021/08-WP4 – Status: Käimasolev – Period: 2021 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter