IMPEL Logo

TFS Prokuröride projekt

2012 - 2015

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Baasi konventsiooni ja selle Euroopa rakendamise, Euroopa
Jäätmeveo määruse (1013/2006) ehk ‘WSR’ nõuete täitmise puudujääk on väga tõsine. Arvud näitavad, et umbes 20%
kõik millistest jäätmesaadetistest on vastuolus. ELi direktiiv 2008/99 keskkonnakaitse kohta kriminaalõiguse kaudu
nõuab, et liikmesriigid jõustaksid WSR-i ka kriminaalõiguse kaudu.

Keskkonnakuritegude eest vastutusele võtmine on liikmesriikide pädevuses. Sellest tulenevalt on erinevused lähenemisviisis ja süüdimõistvate kohtuotsuste arvus Euroopa riikides märkimisväärsed. Tundub, et nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil puudub ametiasutuste vaheline suhtlus. Tegelikkuses võivad jäätmeveoga tegelevad kurjategijad ebaseaduslikult ära kasutada erinevusi jõustamises ja ametiasutuste vahelise suhtluse puudumist.

Vaheajamismääruse kohase koostöö ja kooskõlastamise parandamiseks on vaja sagedasi kontakte kõigi asjaomaste asutuste vahel. Prokuratuur on oluline osa jõustamise ja vastavuse tagamise tsüklist. Seetõttu vajavad Euroopa prokurörid struktureeritud, isiklikke ja sagedasi kontakte, mida toetab asjakohast teavet sisaldav andmebaas, kus nad saavad tugevdada oma võrgustikku, vahetada kogemusi kohtupraktika ja heade tavade kohta ning viia Euroopa keskkonnaõiguse ja -määruste süüdistusmeetmed Euroopas kooskõlla.

Projekti eesmärk on tugevdada ja jätkata Euroopa Liidus keskkonnakuritegude menetlemisega tegelevate prokuröride võrgustikku, pöörates erilist tähelepanu WSR 1013/2006-le, järgmiselt:

 • IMPELi veebisaidil oleva andmebaasi rakendamine ja kasutamine, mis sisaldab kohtupraktikat,
  prokuratuuri teavet, nagu trahvide suurus, töömeetodid, süüdistuste käsitlusviis,
  tõlgendus ja praktilised kogemused. See andmebaas mitteoperatiivse
  teabe vahetamiseks on eelkõige kättesaadav prokuröridele ja inspektsioonide juriidilistele üksustele.
 • Euroopa prokuröridele mõeldud seminari korraldamine 2015. aastal.
 • Sidemete tugevdamine IMPELi, BASELi sekretariaadi ja Eurojustiga. Eraldi tuleb mainida Euroopa keskkonnaprokuröride võrgustikku
  ENPE. Kavandatakse tihedat koostööd TFS-projekti prokuröride ja ENPE vahel.

 

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Lõpetatud – Period: 2012 - 2015 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter