IMPEL Logo

TFS Meresadama projekt I-II

2003 - 2006

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Projektide eesmärk oli parandada ELi määruses 259/93 ja Baseli konventsioonis sätestatud jäätmesaadetisi käsitlevate eeskirjade täitmist Euroopas, parandades selleks täitevasutuste vahelist koostööd.

Projektides tuvastati mitu tasandit, mida on vaja parandada. Teises etapis moodustati ja laiendati osalevate sadamate täitevasutuste võrgustik. Seda võrgustikku kasutatakse teabe vahetamiseks määruse rikkumiste, tõlgenduste erinevuste ja jõustamisalaste teadmiste kohta. Veelgi olulisem on, et võrgustikku kasutati tegelike ühiste täitetoimingute kavandamiseks. Töötati välja ja kasutati standardseid jõustamismeetodeid, kehtestati ühised prioriteedid ja viidi läbi ühiseid meetmeid. Seega andis projekt olulise panuse nii (jäätme)siseturu terviklikkusse kui ka Euroopa jäätmesaadetisi käsitlevate õigusaktide keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisse. Lähitulevikus järgneb teine projekt, mis tugineb esimeses projektis saadud kogemustele ja osalevate sadamate arvu suurendamisele.

Seaport I:

Seaport II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Lõpetatud – Period: 2003 - 2006 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter