IMPEL Logo

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) ja klooritud süsivesinike kasutamine

2000 - 2005

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

VOC töötuba (2005)

Projekti eesmärk on vahetada teavet LOÜ-direktiivi rakendamise kohta ekspertide ja/või inspektorite vahel.  IMPEL-töötubade käigus tutvustati osalejatele teavet LOÜ-direktiivi sätete ja mõnede riiklike õigusaktide kohta. Põhirõhk oli ettevalmistatud juhtumiuuringute arutamisel väikestes töörühmades, millest igaühes oli 8-16 liiget. Peamised tulemused olid:

  • ELi-MSi siseriiklike regulatsioonide vahel on osaliselt suured erinevused.
  • mõningaid mõisteid (nt paigaldus, lenduvad heitkogused) tõlgendatakse endiselt erinevalt.
  • Liikmesriikide VOC-eeskirjade all on olemas ka muud ühised nõuded heitkoguste vähendamiseks (nt tolm/osakeste suhtes).
  • mõningaid direktiivi nõudeid on kritiseeritud ja peaks toimuma läbivaatamisprotsess.

VOC hindamise meetmed (2000)

Projekti eesmärk oli vaadata läbi LOÜ-de hajuheite hindamismeetodid ja -meetmed ELis ning teha ettepanekuid suuniste kohta, et parandada tööstustegevuse seiret, litsentsimist ja kontrollimist.

Klooritud süsivesinike kasutamist tööstusettevõtetes käsitlev töökoda (2000)

Seminari peamine eesmärk oli võrrelda olukorda liikmesriikides ja kandidaatriikides ning anda ülevaade kehtivatest ELi eeskirjadest, mis käsitlevad klooritud süsivesinikke. Töötoas tehti järgmised järeldused:

  • VOC-direktiiv on lähtepunkt õiges suunas, kuid selle rakendamist tuleb jälgida ja mulla gaasianalüüsi kohustust tuleb muuta.
  • Määratletud tehnilised standardid liikmesriikides ja AKV riikides vajavad ühtlustamist PVT- või EN-dokumentide kujul.
  • VOC – direktiivi all peavad endiselt kehtima rangemad riiklikud eeskirjad/standardid
  • .
  • Üldiselt on tungiv vajadus nii liikmesriikide kui ka AC teabe järele. IMPEL peaks koostama andmebaasi teiste riikide tavade ja suuniste, PVT ja CHC alternatiivide kohta.
  • Kiirelt on vaja ühtlustada ECO-fonde, et toetada vanade saastatud alade tervendamist, KHK-de alternatiivide ja asendajate kasutamist ning parimate tehnoloogiate kasutamist.

 

 

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Lõpetatud – Period: 2000 - 2005 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter