IMPEL Logo

Jäätmete sihtkohtade kontrollimine

2003

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Projekti eesmärk oli suurendada koostööd ja teabevahetust jäätmete sihtkohtade kontrollimisel ELi määruse 259/93 (jäätmesaadetiste määruse WSR) raames, mis käsitleb jäätmesaadetiste järelevalvet ja kontrolli, tehes kontrolle osalevates riikides ja jälgides jäätmevooge nende lõppsihtkohta.

Projekti tulemused

 • Võimude täitmise eest vastutavate asutuste võrgustikku osalevates riikides on veelgi parandatud ja määratud kontaktid osalevate riikide täitevasutuste jaoks, kes vastutavad peamiste jäätmete kõrvaldamis- ja töötlemisrajatiste järelevalve eest. Siiski on kaasatud organisatsioonide ülesanded, pädevus ja jurisdiktsioon väga erinevad. Samuti on erinev viis, kuidas kolmepäevast eelteatistamist siseriiklikesse õigusaktidesse rakendatakse;
 • Olemasolevatel meetoditel ja kogemustel põhinev meetod (käsiraamat) on välja töötatud jäätmesaadetiste kontrollimiseks. Meetod sisaldab halduskontrolle, kohapealseid kontrolle ja teabevahetuse viisi asjaomaste (täitev)asutuste vahel;
 • Jäätmesaadetisi on kontrollitud. Osalevad riigid kavatsesid kontrollida 25 teatatud jäätmesaadetist. Lõpuks on kontrollitud üksteist kontrolli "hällist hauani". Selgus, et mitmed teatised (25-st 7) ei olnud "kasutusel". Kolmel juhul tuvastati eeskirjade eiramine. Tulemused annavad sisendi määruse jõustamise edasiseks parandamiseks tulevikus;
 • Kolme päeva pikkust eelteatist oli mitmel põhjusel väga raske jõustada. Eelteatis esitatakse riigi/piirkonna pädevale asutusele/asutustele, kes ei ole automaatselt vastutav täitevasutus. Samuti on osutunud keeruliseks kontrollivõimekuse planeerimine paari päeva jooksul saadetiste kontrollimiseks;
 • Praktilisi kogemusi ja teavet on vahetatud.

Soovitused

Projekti kogemuste ja jõustamise tulemuste põhjal võib anda järgmised soovitused:

 • Euroopa Komisjon peaks ELi määruse 295/93 läbivaatamise raames uuesti läbi vaatama kolmepäevase eelteatise esitamise kohustuse. Teatamismenetlust tuleks reguleerida nii, et seda oleks võimalik piisavalt jõustada, näiteks stimuleerides elektroonilist andmevahetust teatiste kohta (nagu EUDIN), ka nende teatiste eest vastutavate asutuste ja jõustamise eest vastutavate asutuste vahel;
 • (muudetud) määrus 259/93 peab kohustama liikmesriike esitama igal aastal aruande jõustamismeetmete menetlemise kohta. Neid tulemusi peab analüüsima komisjoni määratud töörühm ja neid tuleb kasutada määruse edasiseks täiustamiseks.
 • Liikmesriike tuleks ergutada teatama oma kogemustest kolme päeva pikkuse eelteatise jõustamisel. (Läbivaadatud) määruses 259/93 tuleks see kohustus ette näha.
 • IMPEL/IMPEL-TFS peaks töötama ulatusliku Interneti-veebisaidi kallal, kus oleks asjakohast teavet jäätmesaadetiste määruse ja jõustamise kohta, koos täieliku kontaktandmetega, jäätmekataloogide/viiteraamatutega jne;
 • Kompetentsed asutused ja/või täitevasutused peaksid määrama ühe keskse koordineerimisasutuse riiklikul tasandil, eriti juhul, kui teavitamismenetluse (jõustamise) kohustused on sätestatud piirkondlikul tasandil. Samuti peaksid pädevad - ja täitevasutused töötama selle nimel, et parandada juurdepääsu kolm päeva enne teatamist kasutatavatele andmesüsteemidele, et võimaldada täpseid "kontrollkontrolle";
 • Projektijuhtkond teeb ettepaneku laiendada senist koostööd rohkemate ELi riikidega, laiendada projekti tähelepanu rohelisse nimekirja kantud jäätmetele ja teatamata jäätmetele ning keskenduda strateegilisel tasandil kontrollile piiriületuspunktides (rohkem kui ühe täitevasutuse osalusel).

Seotud failid/teave

Verifitseerimisprojekt - II etapp:

 

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Lõpetatud – Period: 2003 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter