IMPEL Logo

Jäätmete ja TFS konverentsid

2006

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Jäätmete ja TFS eksperdirühma paljud projektid ja tegevused põhinevad Euroopa jäätmesaadetise määrusel (EÜ) Nº 1013/2006 (WSR). Kuna tegemist on määrusega, mis hõlmab ka piiriülest aspekti, on väga oluline, et oleks olemas aktiivne ja praktiline Euroopa inspektorite ja reguleerivate asutuste võrgustik, mis kohtub korrapäraselt, et vahetada praktilisi kogemusi. Mitte ainult keskkonnainspektorid, vaid ka tolli- ja politseiametnikud ning kohtunikud. Käimasolevad IMPEL-TFS projektid näitavad jätkuvalt vajadust luua ja eelkõige säilitada hea ja praktiline koostöö liikmesriikide, kolmandate riikide ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide vahel.
2014. aasta juunis võeti vastu mitu WSRi muudatust, mille eesmärk on parem ja võrdsem WSRi inspekteerimiskord kogu ELis; näiteks inspekteerimiskavade koostamise kaudu. Muudatustega suurendatakse ka täitevasutuste pädevust ja parandatakse teabevahetust.

Kahe aastakonverentsi eesmärk on seega hõlbustada:

 • parimate tavade ja kogemuste vahetamist;
 • IMPELi töö tutvustamine laiemale publikule;
 • Seadustiku ühtsemat lähenemist ja tõlgendamist;
 • Seadustiku ühtsemat käsitlust ja tõlgendamist;
 • Vaimenenud koostöö asjaomaste õiguskaitseasutuste vahel;
 • Teiste asjakohaste (rahvusvaheliste) projektide ja algatuste tulemuste tutvustamine;
 • Jäätmete ja TFSi ekspordirühma tulevase töö ideede kogumine;
 • Sidemete ja ühismeetmete parandamine riikidega ja piirkondadega väljaspool Euroopa Liitu.

Seotud failid/teave

 

 • Euroopa jäätmeveo määrus (EÜ) nr 1013/2006.
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 1418/2007, mis käsitleb teatavate jäätmete eksporti taaskasutamiseks mitte-OECD riikidesse.
 • Seadusandlik tegevus põhineb EÜ määrusel (EÜ) nr 1013/2006, mis käsitleb jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ja ühendusest väljaveo üle. See on vahetult kohaldatav kõikides ELi liikmesriikides. Artikli 50 kohaselt peavad liikmesriigid jõustama määruse ja kontrollima vedusid ning tegema omavahel kahe- või mitmepoolset koostööd, et hõlbustada ebaseaduslike vedude ennetamist ja avastamist.
 • OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
 • Välised konventsioonid: Baseli, Hongkongi ja Bamako konventsioon
 • .

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: Käimasolev – Period: 2006 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter