IMPEL Logo

Jäätmehooldus ja ringmajandus (eelmine prügilate inspekteerimise projektisari)

2011

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

See projekt tugineb eelmiste prügilaprojektide tulemustele ja toodetele ning liigub läbi jäätmehierarhia astmete, et edendada ökoinnovatsiooni ja ringmajandust ning luua võrdsed võimalused ja ühine arusaam jäätmete raamdirektiivi põhipunktidest lubade andmise ja kontrollimise protsessides.

See saavutatakse, kui inspektorid ja loa andjad tulevad kokku, et üksteiselt õppida, teha kindlaks head tavad, töötada välja suunised nende tavade edendamiseks ning levitada tehnilist oskusteavet koolituse ja erialase arengu algatuste kaudu. Reguleerivate asutuste toetamise tulemuseks peaks olema tugevam nõuetele vastavuse tagamine ja võrdsemad regulatiivsed tingimused.

Juhend ""Ringmajanduse toimima panemine", mis käivitati Roomas 2019. aasta märtsis, on elav dokument, mida vaadatakse 2021-2024 tegutsevate alltöörühmade tulemuste põhjal täiendavalt läbi.

Konkreetsed tulemused piki 2021. aastat on:

 • Väärtuse säilitamise protsesside (nimelt ümbertöötlemine, taastamine, remont ja otsene taaskasutus) parem mõistmine kui ringlussevõtu täiendamine jäätmehierarhia vältimise etapil (esmane eesmärk), et võimaldada ringmajanduse kiiremat saavutamist.
 • Juhised, mis aitavad õigusloome praktikutel rakendada kõrvalsaaduste kriteeriume.
 • Identifitseerida IED-sisesed vahendid, mis võivad aidata kaasa ringmajanduse saavutamise üldeesmärgi saavutamisele Euroopas, ja jagada häid tavasid nende rakendamise kohta.
 • Praktilise vahendi loomine, mis aitab ettevõtjatel ja pädevatel asutustel kontrollida, milline on sobivam viis hinnata elektri- ja elektroonikaseadmete/lisatoodete vastavust REACH-määrusele.
 • Jäätmete kõrvaldamise andmebaasi väljatöötamine (juhtumipõhine ja liikmesriikide kehtestatud riiklikud kriteeriumid), et jagada teavet sekundaarse tooraine tehniliste ja keskkonnakriteeriumide kohta
 • Jäätmepõletamise alarühma käivitamine, et määratleda 2022. aastaks tööprogramm, mis on seotud PVT-järelduste rakendamise praktiliste lahendustega jäätmepõletamisel, et aidata saavutada ühtlasemaid võrdseid tingimusi kogu Euroopas.
 • Spetsiifiline koolitus REACH&ringmajanduse või jäätmete ja kõrvalsaaduste lõppemise kohta

Kohased failid/teave

 • 2018. aasta projekti kokkuvõtted in: Engliskeelne, Kroatikeelne, Saksa, Kastellano, Eesti, Kreeka, Hollandi, inglise, hispaania, hollandi, kroaatia, portugali, laadi, slovaki, türgi
 • Euroopa Komisjoni suunised prügilagaasi kontrolli kohta (2013)
 • ELi uus ringmajanduse tegevuskava 11/03/2020
 • ELi kinnitatud tööprogramm 2020-2022 keskkonnanõuete täitmise ja juhtimise parandamiseks
 • Jäätmete raamdirektiiv 2008/98/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2018/851/EÜ.
 • Euroopa Parlamendi 13. septembri 2018. aasta resolutsioon ringmajanduspaketi rakendamise kohta: võimalused kemikaalide, toodete ja jäätmete alaste õigusaktide vahelise kokkupuute käsitlemiseks (2018/2589(RSP).
 • Komisjoni talituste töödokument "Säästvad tooted ringmajanduses - ringmajandust toetava ELi tootepoliitika raamistiku suunas" {SWD(2019) 92 final}.
 • Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: "Jäätmetest energia tootmiseks kasutatava energia roll ringmajanduses".
 • Lammutamisdirektiiv 1999/31/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2018/850/EL.
 • Industriaheitmete direktiiv 2010/75/EL
.

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: Käimasolev – Period: 2011 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter