IMPEL Logo

Jäätmesaadetiste kontrollimise planeerimine

2015 - 2016

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Uue Art. 50 lõikes 2a jäätmesaadetiste määruse 1013/2006 (WSR) on sätestatud, et 1. jaanuariks 2017 tagavad ELi liikmesriigid ühe või mitme kontrollikava koostamise kogu oma geograafilise territooriumi kohta. Need kavad viitavad kontrollimistele vastavalt art. 50 lõike 2 kohaselt, st ettevõtete, ettevõtjate, vahendajate ja edasimüüjate inspekteerimisele vastavalt artikli 50 lõikele 2. direktiivi 2008/98/EÜ artikli 34 kohaselt ning jäätmesaadetiste ja nendega seotud taaskasutamise või kõrvaldamise suhtes. IMPEL-TFSi 2014. aasta konverentsil väljendasid osalejad vajadust töötada välja standardvorm/-mall või vähemalt suunised inspekteerimiskava jaoks kooskõlas WSRi nõuetega, mis peaks muutma ka IPd paremini võrreldavaks. Samuti toetasid nad olemasolevate kavade, kogemuste ja prioriteetide vahetamist.

Eesmärgid on:

  • Kontrolliplaani (IP) suunise väljatöötamine;
  • platvormi loomine IPdega seotud parimate tavade ja kogemuste vahetamiseks (kasutades IMPEL-TFS Basecampi).

Selle tulemusena peaksid liikmesriigid saama koostada võrreldavaid kontrollikavasid, kasutades samu või samaväärseid IP elemente, nt riskihindamise osas. See on oluline võrdsete võimaluste loomiseks, kuna praegu on WSRi rakendamisel suured erinevused, samas kui Euroopa-sisene ebaseaduslik kaubandus ja sadamahüpped kujutavad endast tõsiseid probleeme (vt IMPEL-TFS Enforcement Actions III lõpparuanne).

Võrdlevad failid/teave

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Lõpetatud – Period: 2015 - 2016 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter