IMPEL Logo

Jäätmehoidlad

2011 - 2014

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Pidades silmas probleemseid jäätmevooge kogu maailmas, eelkõige elektroonikajäätmeid, romusõidukeid ja nende osi Euroopast Aafrikasse, leppisid eksperdid kokku, et on vaja tõhusamalt tegeleda ebaseaduslike jäätmevoogude allikatega ja “eelnevate” rajatistega, kus selliseid jäätmeid kogutakse, ladustatakse ja/või töödeldakse enne eksporti.

Jäätmeid käsitleva direktiivi 2008/98/EÜ artikli 34 lõike 1 kohaselt peavad pädevad asutused korrapäraselt kontrollima jäätmekäitlustoiminguid teostavaid asutusi või ettevõtjaid, jäätmeid professionaalselt koguvaid või vedavaid asutusi või ettevõtjaid, vahendajaid ja edasimüüjaid ning ohtlikke jäätmeid tootvaid asutusi või ettevõtjaid.

Artikli 34 lõike 1 kohaselt peavad pädevad asutused korrapäraselt kontrollima jäätmekäitlustoiminguid teostavaid asutusi või ettevõtjaid.

Artikli 34 lõike 1 kohaselt peavad pädevad asutused korrapäraselt kontrollima jäätmeid.

Projekti “Waste Sites”, mis kestis aastatel 2011-2014, eesmärk oli nende jäätmevoogude ja rajatiste parem mõistmine, teabe ja parimate tavade vahetamine ning tegevuskohtade kindlaksmääramise, kontrollimise ja järelmeetmete suunisdokumentide väljatöötamine.

Esimeses etapis kogus projektimeeskond teavet IMPELi liikmesriikidele saadetud küsimustike ja olemasolevate juhenddokumentide analüüsi põhjal. Ekspertide seminar oli keskkonna-, tolli-, politsei-, tööstus- ja teadusasutuste ekspertide arutelufoorumiks ning andis panuse kavandatud juhendmaterjalide koostamiseks. Kõnealuseid dokumente - käsiraamatut ja juhendit - katsetati proovikontrollide käigus liikmesriikides. Nende katsete tulemused on arvesse võetud jäätmekäitluskohtade käsiraamatu viimistlemisel projekti teises etapis.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Lõpetatud – Period: 2011 - 2014 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter