IMPEL Logo

Reovee looduskeskkonnas (WiNE)

2017

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Selle tööpaketi eesmärk on aidata liikmesriike üleminekul ringmajandusele veeringluses. Linnade, tööstuse ja toiduainete tootmise veemajanduse heade tavade jagamise kaudu vee kasutamise ja taaskasutamise (puhastatud reovee kasutamine alternatiivse veeallikana) osas soovitakse leida ja parandada lahendusi veekasutuse tõhususe osas (võttes arvesse nii kvaliteedi kui ka kvantiteedi aspekte), mis võivad aidata kaasa saastevaba lahenduse leidmisele.

Selle projekti eelmiste etappide käigus oli tööstuslikul tasandil kavas saada juurdepääs vee kasutamisele ringlussevõtu raames ning töötati välja uus näitaja (vee ringluse indeks), mis ühendab kvaliteedi- ja kvantiteediaspekte. Seda kohaldati konkreetsete tööstusrajatiste, nimelt naftatöötlemistehaste, tselluloosi- ja paberitehaste, reoveepuhastite jne suhtes ning 2020/21. aasta jooksul oli kavas leida indeksi sobivus kohaliku/piirkondliku tegevuse jaoks.

Projekti eesmärk on töötada välja uued vahendid ja/või täiustada eelmist (vee ringluse indeks), mis ühendab mitmeid keskkonnaalaseid õigusakte, et edendada üleminekut ringmajandusele tõhusa veekasutuse kaudu, võttes arvesse nii kvaliteedi kui ka kvantiteedi aspekte. Selle eesmärgi saavutamiseks on kavas tuvastada ja seostada parimad tavad seoses vee kasutamise protsessis või tegevuses
ja taaskasutamisega (puhastatud reovee kasutamine alternatiivse veeallikana), vee kvaliteedi juhtimisega, reoveesette majandamisega, veevarude kasutamisega ja energiabilansiga.

Vee ringluse indeksi kohaldamisel on seega kavas leida parimad lahendused rajatistes, tegevustes ja lõpptoodetes, et edendada “korduvkasutust/ringluse turgusid mis ei anna mitte ainult tulemuseks paremat vee tõhusat (kvantiteedi ja kvaliteedi) kasutamist, vaid aitab ka kaasa saastevaba lahendustele ja võimaluse korral vee, toidu, energia ja ökosüsteemide vahelisele seosele.

Teiseks töö tulemuseks on erialase koolituse parandamine, teadmiste levitamine ja vastavuse tagamine maapiirkondades, mis on vajalik Euroopa Kontrollikoja 9-punktilise tegevuskava rakendamiseks.

Kasutatud on ka veealane koolitus, teadmiste levitamine ja vastavuse tagamine maapiirkondades, mis on vajalik Euroopa Kontrollikoja 9-punktilise tegevuskava rakendamiseks.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Käimasolev – Period: 2017 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter