IMPEL Logo

Vee- ja maakonverentsid

2017

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

IMPELil on Euroopa Komisjon palunud laiendada ja rakendada oma regulatiivset võimekust Water & Land Expert Team'is. Tõhus vee- ja maaressursside (nii kvaliteedi kui ka kvantiteedi) majandamine sõltub heast tulevikuplaneerimisest ja elluviimisest, mis põhineb andmetel, teabel ja professionaalsel hinnangul. On oluline, et iga liikmesriigi majanduskasv toetaks kavandatud jätkusuutlikku vee- ja maavarade kaitset ja kasutamist. Lisaks sellele tekitab Euroopa Komisjoni edendatav Euroopa keskkonnajärelevalve algatus uusi väljakutseid, eelkõige seoses punktiga nr 5 (koostada juhenddokument(id) heade tavade kohta keskkonnanõuetele vastavuse tagamisel maapiirkondades (seoses maa ja veega)), mida tuleb uurida ja arutada, et leida ettepanekud IMPELi ambitsioonika edasise arenguperspektiivi täitmiseks.

Vee ja maa valdkonnas läbiviidud tegevusi ja saadud kogemusi tuleb IMPELi liikmete vahel jagada. Laialdase kontakti ja arutelu vahendiks on iga-aastane vee- ja maakonverents. lisainfo ja aruannete saamiseks klõpsake linkidel:

Vee- ja maakonverents 2022

Vee- ja maakonverents 2019

Vee- ja maakonverents 2018

Vee- ja maakonverents 2017

Kohased failid/teave

  • Direktiiv 2007/60/EÜ üleujutusriski hindamine ja maavarade haldamine
  • Teatis (KOM(2007) 414 lõplik) - veepuuduse ja põua probleemi lahendamine ELis
  • Soil Tematic strateegia KOM(2006) 231
  • ELi ettepanek mullapoliitika raamdirektiivi kohta
  • Vee raamdirektiiv 2000/60/EÜ ja tütardirektiivid
  • Ühine põllumajanduspoliitika
  • Tööstuslike heitkoguste direktiiv 2010/75/UE
  • ELi Maa programm Kopernik (määrus (EL) nr 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: Käimasolev – Period: 2017 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter