IMPEL Logo

Vee ja maa tervendamine

2021

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Saastatud alade haldamine on protsess, mis on liikmesriikides erineva kiirusega. See tuleneb osaliselt õigusaktide erinevusest, mis tähendab erinevaid määratlusi, nagu näiteks "potentsiaalselt saastunud alad", "saastunud alad", "tervendatud alad". Seepärast käivitas Euroopa Komisjon-JRC koos EMP-EIONET võrgustikuga algatuse, et leida ühised määratlused ja viia 2018. aastal liikmesriikides läbi uuring (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), mille tulemusel määratleti 6 objekti staatust.

Eeldatavad tulemused on:

  • Toetab/vahendab tehnilisi kogemusi, mis on vajalikud, et saavutada Euroopas edu tervendamise etapis, et võimaldada neil liikmesriikidel, kus praegu ei toimu ühtegi menetlust, omada ühte viidet.
  • Vahendada teadmisi, oskusi ja häid tavasid, koostada tehnilisi juhiseid, koordineerida meetmeid riikide vahel.
  • Kaasata peamised Euroopa võrgustikud, mis tegelevad saastunud alade küsimustega, nagu COMMON FORUM, Eionet WG Contamination ja NICOLE.

Termilise desorptsiooni ja fütoremediatsiooni juhtumiuuringute esitamine

Projektimeeskond on koostanud kaks küsimustikku, mis on seotud "termilise desorptsiooni" ja "fütoremediatsiooni" tehnoloogiatega, mis on projekti järgmise etapi teemaks. Teid kutsutakse üles esitama oma juhtumiuuringuid ja jagama seda oma kolleegidega, kasutades selleks järgmist malli, eelistatavalt .docx-formaadis. Kõik küsimused ei pruugi olla asjakohased. Esitajate nimed mainitakse kinnituses . Tähtaeg on 28. veebruar 2023 ja dokument tuleb saata Marco Falconi e-posti aadressile (marco.falconi@impel.eu), teemaks "Termilise desorptsiooni juhtumiuuring" või "Fütoremediatsiooni juhtumiuuring". Lõplike aruannete eelnõud on oodata oktoobris 2023 ja need tõlgitakse seejärel mitmesse ELi keelde.

Termilise desorptsiooni küsimustik

Fütoremediatsiooni küsimustik

Lõpparuanded

Projektirühm on 2021. aastal avaldanud järgmised lõpparuanded In Situ keemilise oksüdatsiooni (ISCO) ja Soil Vapour Extraction (SVE) kohta mitmes ELi keeles:

In Situ keemilise oksüdatsiooni (ISCO) aruanne (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) aruanne (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Soil Vapour Extraction (SVE) report (EN)

Έκθεση για την väljavedu ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -aruanne (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Raportide eelnõud

Projektirühm avaldas 15. oktoobril 2022 kaks aruande eelnõu mitmefaasilise kaevandamise ja pinnase pesemise kohta.

MPE aruande eelnõu IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW aruande eelnõu IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_SWdraft_15oct2022.pdf

Commenting-template.doc

Olete kutsutud esitama oma kommentaare, jagage seda võimalust oma kolleegidega, kasutades eranditult kommenteerimismalli. Kommentaarid võivad olla üldised, tehnilised, redaktsioonilised. Arvustajate nimed märgitakse äramärkimises.

Kommentaarid/märkused tuleb esitada teatatud vormide abil hiljemalt 15. novembriks 2022 Marco Falconile (marco.falconi@impel.eu), objektiga "MPE comments" või "Soil Washing comments".

Võrreldavad failid/teave

- Mullastiku temaatiline strateegia.
- KOM(2006)231 lõplik.
- Stockholmi konventsioon (artikkel 6, viimane versioon).
- MINAMATA elavhõbeda konventsioon.
- Maa netokasutusest loobumine 2050. aastaks, millest teatati esimest korda ressursitõhusa Euroopa tegevuskava raames, KOM(2011) 571 lõplik.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Käimasolev – Period: 2021 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter