IMPEL Logo

Elektroonikaromude artikkel 17 Vabaühenduste projekt

2019

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Kohaselt WEEE direktiiviga 2012/19/EL (vastavalt rakendatud siseriiklikule seadusele: nt ElektroG Saksamaal) peab iga elektri- ja elektroonikaseadmete tootja olema registreeritud riiklikus registris (Saksamaa: stiftung elektro-altgeräte register), et tagada oma kohustuste täitmine, kui nende müüdud tooted muutuvad jäätmeteks (nt WEEE).

Ühtne Euroopa register puudub. Kui tootja, kes on asutatud ühes riigis, soovib müüa oma tooteid teises Euroopa riigis, kus tal ei ole tegevuskohta, peab ta selles riigis määrama volitatud esindaja, kes peab seal täitma oma kohustusi vastavalt elektroonikaromude direktiivile (eelkõige registreerimine).

Kui tootja ei ole volitatud esindajat määranud, on riigi reguleerival asutusel raske teda välismaal (nt tema koduriigis) vastutusele võtta. Seepärast peavad reguleerivad asutused tegema koostööd. Üks lahendus on juhtida piiriüleseid vabakäijaid (registreerimata tootjad) selle riigi pädeva asutuse tähelepanu, kus on tootja tegevuskoht. Sel viisil on vähem raskusi seoses süüdistuse esitamise või asjakohaste dokumentide tõlkimisega.

Kõrgemaks koostööks vajavad reguleerivad asutused teabevahetuseks platvormi / SharePointi. Nad peavad teadma, kes vastutab teistes liikmesriikides jõustamiseks ja süüdistuse esitamiseks vajalike aruannete edastamise eest.

Seotud failid/teave

Artikkel 17 WEEE 2012/19/EL: Volitatud esindaja:

  • Kõik liikmesriigid tagavad, et artikli 3 lõike 1 punkti f alapunktides i-iii määratletud tootja, kes on asutatud teises liikmesriigis, võib erandina artikli 3 lõike 1 punkti f alapunktidest i-iii määrata oma territooriumil asuva juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindajaks, kes vastutab selle tootja käesoleva direktiivi kohaste kohustuste täitmise eest tema territooriumil.
  • Kõik liikmesriigid tagavad, et artikli 3 lõike 1 punkti f alapunktis iv määratletud ja nende territooriumil asuv tootja, kes müüb elektri- ja elektroonikaseadmeid teise liikmesriiki, kus ta ei ole asutatud, nimetab selles liikmesriigis volitatud esindaja, kes vastutab selle tootja käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmise eest selle liikmesriigi territooriumil.
  • Kõik liikmesriigid tagavad, et tootja, kes müüb elektri- ja elektroonikaseadmeid teise liikmesriiki, kus ta ei ole asutatud, nimetab selles liikmesriigis volitatud esindaja, kes vastutab selle tootja käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmise eest selle liikmesriigi territooriumil.
  • Volitatud esindaja määramine toimub kirjaliku volitusega.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Käimasolev – Period: 2019 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter