IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Vesi ja maa Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid Looduskaitse Jäätmed ja TFS Tööstus ja õhk
  Käimasolev Lõpetatud

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Laevade ringlussevõtt (eelmised kasutuselt kõrvaldatud laevad)

  2019

  Käimasolev

  2017. aastal müüdi 65% laevadest/laevadest kogu maailmas lammutamiseks Lõuna-Aasia rannaplatsidele (nt India, Pakistan ja Bangladesh), mis tähendab märkimisväärset mõju keskkonnale ja tervisele, eriti kui võtta arvesse, et nende laevade kogumahutavus moodustas 80% kõigist 2017. aastal lammutatud laevadest. Laevade ebaseaduslik väljavedu randamiseks Lõuna-Aasias jätkub endiselt, nagu ka jäätmete veo ja laevade ringlussevõtu eeskirjadest kõrvalehoidmine. Bangladesh, India ja Pakistan moodustasid 2019. aastal peaaegu 90% kogu maailmas lammutatud laevade kogumahutavusest ning osa neist laevadest on kas ebaseaduslikult Euroopast eksporditud või "legaalselt" eeskirjadest kõrvale hiilides.

  [Read more]
 • Seminaride sari "Tööstusõnnetustest saadud õppetunnid

  1999

  Käimasolev

  Tööõnnetusi käsitlevate andmete kogumine ja analüüs on vajalik uute õnnetuste ennetamiseks. Inspektoritel peavad olema illustratsioonid õnnetusjuhtumite kohta, et mõista, mis tegelikult juhtus ja milliseid meetmeid sellistes olukordades lõpuks võeti.

  [Read more]
 • Elektroonikaromude direktiivi rakendamine

  2017

  Lõpetatud

  Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed on üks kiiremini kasvavatest jäätmevoogudest ELis: 2005. aastal tekkis neid umbes 9 miljonit tonni ja 2020. aastaks on oodata, et nende arv kasvab üle 12 miljoni tonni. Elektroonikaromud sisaldavad keerulist segu materjalidest ja komponentidest, mis on osaliselt ka ohtlikud. Kui elektroonikaromusid ei hallata nõuetekohaselt, võivad need põhjustada suuri keskkonna- ja terviseprobleeme. Samuti nõuab elektroonikaseadmete tootmine nappide ja kallite ressursside kasutamist.

  [Read more]
 • IMPELi liikmeskonna laiendamine

  2019

  Käimasolev

  Koostatud juhendmaterjalide, töötubade ja parimate tavade seminaride maht teeb IMPEList juhtiva võrgustiku avaliku sektori keskkonnaõiguse praktikute jaoks Euroopas. Siiski on praegu IMPELi olemasolevas liikmeskonnas probleeme seoses õigluse, esindatuse ja infiltratsiooniga.

  [Read more]
 • Kaevandusjäätmete käitlemine

  2019

  Käimasolev

  Kaevandustegevus on alati olnud inimese jaoks tooraine allikas, kuid samas on see tekitanud palju keskkonnaprobleeme. Suurtes kogustes kaevandusjäätmed, mis on sageli mahajäetud, on saasteallikad ning geotehniliselt ja hüdrogeoloogiliselt ebastabiilsed piirkonnad. Tänapäeval, pärast arvukaid kaevandamisega seotud õnnetusi, võttis Euroopa Komisjon vastu direktiivi 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise kohta (nn kaevandamisdirektiiv), millega muudeti direktiivi 2004/35/EÜ.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strateegiline projekt keskkonnaalase kuritegevuse avastamise ja tõkestamise suurendamiseks Lääne-Balkani riikides.

  2018 - 2019

  Lõpetatud

  SPIDER WEBi rahastavad ühiselt Euroopa Liit ja Saksamaa Liitvabariik Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit'iga (GmbH) sõlmitud toetuslepingu alusel projekti IPA/2017 "Countering Serious Crime in the Western Balkans" raames. Lihtsaks viitamiseks vt allpool esitatud SPIDERi veebi ajakohastusi:

  [Read more]
 • IMPELi võrgustiku konverents 2018

  2018 - 2018

  Lõpetatud

  Pärast kahel järjestikusel aastal toimunud ELi võrgustiku konverentsi korraldamist (2016 Utrecht ja 2017 Oxford) tunnistas IMPEL vajadust korraldada spetsiaalne konverents, mis käsitleks võrgustiku, viie ekspertrühma ja nende liikmete tööd, edusamme ja edasist tegevust, eelkõige seoses Euroopa Komisjoni keskkonnanõuetele vastavuse tagamise algatusega.

  [Read more]
 • Hinnata Kopernikuse satelliidipiltide kasutamist keskkonna- ja looduskaitsekontrollides ja nende tõenduslikku väärtust.

  2018 - 2019

  Lõpetatud

  Keskkonnaõiguse jõustamist võib toetada väga ajakohase ja väärtusliku geograafilise teabe kogumine, säilitamine, haldamine ja kohapealse tegevuse abistamine. Siiski on veel ebaselged meetodid, institutsiooniline kasutamine ja nende vahendite õiguslik rakendamine keskkonna- ja maakasutusanalüüsis. Seetõttu on käesoleva projekti eesmärk kindlaks teha, millised on nende Copernicuse teenustel põhinevate kaugseireandmete potentsiaalsed kasutajad, ning mõista, kuidas see teave võib toetada keskkonna- ja looduskaitseinspektsioonide kontrollimistegevust iga IMPELi liikme eripära arvestades ning kuidas seda on juba rakendatud ja kuidas seda saab tulevikus rakendada, võttes arvesse peamisi menetlusi, meetodeid, (avatud) juurdepääsu sellistele menetlustele ja meetoditele ning õiguslikke piiranguid (seoses georuumiliste tõendite kasutamisega eri riikide õiguslikus raamistikus).

  [Read more]
 • Inimeste tervise arvestamine IPPC kaudu

  2003 - 2004

  Lõpetatud

  Selle projekti eesmärk oli koostada aruanne selle kohta, kuidas võetakse arvesse mõju inimeste tervisele saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi (IPPC-direktiivi) kohaste lubade andmise eri etappides. Võttes arvesse liikmesriikide praeguseid erinevaid lähenemisviise selles küsimuses, töötati välja hea tava juhend. Käesolev juhend aitab liikmesriike, määrates kindlaks ühised põhimõtted ja menetlused, mida nad saavad arvesse võtta IPPC direktiivi rakendamisel. IPPC direktiiv rõhutab varasematest õigusaktidest enam inimeste tervise kaitsmist keskkonnaalaste õigusaktide abil. Projekti käigus tuvastati, et enamikus Euroopa liikmesriikides ei ole tervisekaitse ja keskkonnakaitse eest vastutav üks ja sama asutus. IPPC rakendamine on seega keeruline ja nõuab märkimisväärset koostööd.

  [Read more]
 • INSPECTAN: Keskkonnainspektsiooni suunised parkimistööstusele

  2004 - 2005

  Lõpetatud

  Käesolev aruanne on koostatud küsimustiku tulemuste põhjal, mida arutati oktoobrist 2004 kuni juunini 2005 toimunud kohtumistel. Arutelu keskendus majandusele, tootmisprotsessidele, seadustele ja eeskirjadele ning kontrollimenetlustele. Aruanne on mõeldud abivahendina avalik-õiguslikele asutustele, kes tegelevad parkimistööstuse kontrolli ja järelevalvega. Sel eesmärgil koondab see mitme Euroopa naha- ja parkimistööstuse valdkonna kogemusi.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter