IMPEL Logo

Keskkonnakohustuste rahalised eraldised - praktiline juhend

Käesolev praktiline juhend on mõeldud reguleerivatele asutustele viitedokumendiks. See ei näe ette, mida reguleeriv asutus peaks tegema. Selle asemel on selle eesmärk anda teavet, mis aitab reguleerivatel asutustel teha paremaid otsuseid keskkonnakohustuste ja -kohustuste rahaliste eraldiste kohta. Sel viisil peaks see aitama kaasa keskkonna ja avaliku sektori rahakoti paremale kaitsele, edendama põhimõtte "saastaja maksab" järgimist ja julgustama ettevõtjaid investeerima reostuse vältimisse.
Juhend toob välja küsimused, mida tuleb finantssätete hindamisel otsuste tegemisel arvesse võtta, ning aitab reguleerivatel asutustel ja teistel kasutajatel leida edukaid lahendusi. Juhendis rõhutatakse ka rahaliste eraldiste pideva haldamise ja järelevalve tähtsust, et tagada rahaliste eraldiste edukas täitmine, kui see on vajalik, ning tuuakse näiteid kasutamise ja juhiste kohta rahvusvahelisel tasandil.

Juhendi kolm peamist osa sisaldavad:

  1. teavet rahalise eraldise suuruse arvutamise kohta, sealhulgas lingid kättesaadavatele vahenditele ja mallile;
  2. üksikasjalik jaotus iga rahalise eraldise peamiste eeliste ja puuduste kohta koos soovitusliku kontrolliga rahalise eraldise kohta üldiselt ja iga rahalise eraldise kohta; ja
  3. kasutamisnäited ja juhised.

Tags:

Lead country and contact

Ühendkuningriik (Šotimaa)

Subscribe to our newsletter