IMPEL Logo

Head tavad põllumajandusettevõtete ja talumajapidamiste hajureostuse vastu võitlemisel

Selles dokumendis on esitatud näiteid heade tavade kohta, mis käsitlevad põllumajandusettevõtetest ja talumajapidamistest pärineva nitraadireostuse hajureostuse vähendamist.

Dokumendi eesmärk on tutvustada pragmaatilisi meetodeid, mis võivad aidata piirata nitraatide leostumist veekeskkonda ja seeläbi aidata kaasa nitraadidirektiivi ja vee raamdirektiivi eesmärgi paremale täitmisele.

Nitraadidirektiivi kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama heade põllumajandustavade eeskirjad, mida põllumajandustootjad peavad rakendama vastavalt II ja III lisale. Heade tavade koodeksid on rakendatud põllumajandustootjate jaoks mitme konkreetse kohustusena ja need võivad liikmesriigiti erineda. Käesoleva dokumendiga on kavas kirjeldada üksikasjalikumalt kui seni on tehtud kuidas neid kohustusi saab kontrollida ja lõpuks aidata igal liikmesriigil direktiivi järgida.

Nitraadidirektiiv on veepoliitika raamdirektiivi lahutamatu osa ja üks peamisi vahendeid veekogude kaitsmisel põllumajandusliku surve eest. Seetõttu hõlmab see töö meetmeid, millega rakendatakse mõlemat ELi direktiivi.

Dokument tugineb osaliselt ELi komisjoni 2011. aasta aruandele “Nitraadidirektiivi rakendamise kontroll. Liikmesriikide seas korraldatud küsimustiku tulemused. Suunised Kontrollid” (lisa 1), mille eesmärk on muuta aruandes esitatud soovitused veelgi konkreetsemaks, tuues praktilisi näiteid erinevate meetmete kontrollimisel rakendatavate heade tavade kohta. Näited võivad olla ühest liikmesriigist või olla mitme liikmesriigi tavade kogumik.

Tags:

Lead country and contact

Taani

Subscribe to our newsletter