IMPEL Logo

Juhised IED rakendamiseks kontrollide kavandamisel ja läbiviimisel

See juhend on koostatud 2012. aasta IMPEL-projekti raames: Tööstuslike käitiste keskkonnajärelevalve vastavalt tööstusheidete direktiivile (IED) Selle projekti peamine eesmärk oli korraldada teabevahetus IED artikli 23 rakendamise parimate tavade kohta, võttes arvesse IMPELi poolt juba välja töötatud suuniseid inspekteerimise planeerimise ja riskihindamise kohta ning IED artiklis 23 kirjeldatud nõudeid.

Tags:

Lead country and contact

Saksamaa

Subscribe to our newsletter