IMPEL Logo

Juhised jäätmesaadetiste tõhusa kontrolli planeerimise kohta

Määruse (EL) nr 660/2014 kohaselt peavad ELi liikmesriigid koostama 1. jaanuariks 2017 jäätmesaadetiste kontrollimise kavad, et tagada kontrollimiseks vajalik võimekus ja tõhusalt ennetada ebaseaduslikke vedusid. Käesolevas juhenddokumendis, mille koostas IMPELi projektirühm riiklike kogemuste, uuringu ja osalevate riikide reguleerivate asutuste ja teiste ekspertidega peetud intensiivsete arutelude põhjal, selgitatakse jäätmesaadetiste kontrollikava olulisi elemente ja selle aluseks olevat riskihindamist, kirjeldatakse parimaid tavasid ja pakutakse mitmeid vahendeid, mis võivad olla kasulikud asutustele, kes peavad kontrollikava välja töötama.

Tags:

Lead country and contact

Saksamaa

Subscribe to our newsletter