IMPEL Logo

Tools

 • Keskkonnakohustuste rahalised eraldised - praktiline juhend

  Käesolev praktiline juhend on mõeldud reguleerivatele asutustele viitedokumendiks. See ei näe ette, mida reguleeriv asutus peaks tegema. Selle asemel on selle eesmärk anda teavet, mis aitab reguleerivatel asutustel teha paremaid otsuseid keskkonnakohustuste ja -kohustuste rahaliste eraldiste kohta. Sel viisil peaks see aitama kaasa keskkonnakaitse ja avaliku sektori rahakoti paremale kaitsele, edendama põhimõtte "saastaja maksab" järgimist ja julgustama ettevõtjaid investeerima reostuse vältimisse. Juhendis määratakse kindlaks küsimused, mida tuleb kaaluda otsuste tegemise protsessis, kui hinnatakse rahalisi eraldisi, ning aidatakse reguleerivatel asutustel ja teistel kasutajatel leida edukaid lahendusi. Juhendis rõhutatakse ka rahaliste vahendite pideva haldamise ja järelevalve tähtsust, et tagada rahaliste vahendite edukas kasutamine vajaduse korral, ning tuuakse näiteid kasutamise ja juhiste kohta rahvusvahelisel tasandil.

  [Read more]
 • Õigete asjade tegemise metoodika lubade andmiseks - Võrdlus

  Õigeid asju keskkonnalubade andmisel on käimasolev projekt (2016-2018), mille käigus vaadeldakse lähemalt lubade andmise ja kontrollide vahelist seost, selgitatakse välja huvitavad juhtumiuuringud ja parimad tavad Euroopas ning määratletakse ja kirjeldatakse samme, mida võiks kasutada lubade andmise menetlustes.

  [Read more]
 • Looduskaitse tööstusrajatiste lubade andmisel ja kontrollimisel

  Käesolevas aruandes/vahendis keskendutakse eelkõige sõelumiskriteeriumide selgitamisele, olulise mõju hindamisele, kumulatiivsete mõjude hindamisele ja võimaluse korral mehhanismidele, mis on kehtestatud selleks, et kontrollida loa tingimuste täitmist seoses artikli 2 alusel kehtestatud leevendusmeetmetega. 6(3). Seoses Natura 2000 võrgustiku käsitlemisega tööstusrajatiste lubade andmisel ja kontrollimisel on projektis kindlaks tehtud mõned head tavad, mida on kirjeldatud aruandes.

  [Read more]
 • Energiatõhususe head tavad lubade andmisel ja inspekteerimisel

  Käesolevas dokumendis antakse ülevaade heast tavast seoses energiatõhususe käsitlemisega lubade andmise ja inspekteerimise menetlustes.

  [Read more]
 • Jäätmete töötlemine enne prügilasse ladestamist vastavalt art. 6 prügiladirektiivi kohaselt

  Käesolevas aruandes esitatakse IMPELi prügilaprojekti selle osa tulemused, milles keskendutakse direktiivi 1999/31/EÜ (prügilate kohta) artikli 6 rakendamisele ELi liikmesriikides. et uurida olukorda liikmesriikides seoses töötlemata jäätmete prügilasse ladestamisega. Esialgu levitati uuringut.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter