IMPEL Logo

Jäätmekäitluskohtade käsiraamat

Pidades silmas probleemseid jäätmevooge kogu maailmas, eelkõige elektroonikajäätmeid, romusõidukeid ja nende osi Euroopast Aafrikasse, on jäätmeveo eksperdid tänapäeval nõus, et on vaja tõhusamalt tegeleda ebaseaduslike jäätmevoogude allikatega ja rajatistega, kus selliseid jäätmeid kogutakse, ladustatakse ja/või töödeldakse enne eksporti. IMPEL-TFS “jäätmekäitluskohtade” projekti, mis algas 2011. aasta alguses, eesmärk on paremini mõista neid jäätmevooge ja rajatisi, vahetada teavet ja parimaid tavasid ning töötada välja suunised tegevuskohtade tuvastamiseks, inspekteerimiseks ja järelmeetmete võtmiseks, et edendada nõuete täitmist.

Käesolev jäätmekäitluskohtade käsiraamat põhineb projektimeeskonna kogemustel, olemasolevate juhenddokumentide analüüsil, IMPELi liikmesmaadele saadetud küsimustike ja Frankfurdis (Saksamaa) toimunud ekspertide seminari tulemustel. See annab ülevaate ebaseadusliku jäätmekaubanduse majandusest ja jäätmehoidlate õiguslikust kontekstist ning rõhutab ennetavate meetmete, näiteks teadlikkuse tõstmise kampaaniate ja koostöö tolliasutuste, kaubandusühenduste ja laevandusettevõtetega, tähtsust. Seejärel antakse juhiseid probleemsete jäätmekohtade tuvastamiseks ja näiteid mõnes ELi liikmesriigis kasutatud edukate meetodite kohta, nagu näiteks jäätmevoogude käsitlus. Käsiraamatu keskne osa on pühendatud tegevuskoha inspekteerimise ettevalmistamisele ja läbiviimisele, keskendudes inspekteerimismeetoditele, vajalikule teabele ja kontaktidele, jäätmete ja mittejäätmete eristamisele ning ohutusaspektidele. Dokumendi viimases peatükis käsitletakse tegevuskoha inspekteerimise vajalikke järelmeetmeid. Käsiraamatu teksti täiendavad 11 lisa, mis sisaldavad otsustuspuid, kontrollnimekirju, asjakohaseid vorme,
menetlusnõuete tabeleid ja kasulikke veebilinde.

Tags:

Lead country and contact

Saksamaa

Subscribe to our newsletter