IMPEL Logo

Tools

 • Juhised jäätmesaadetiste tõhusa kontrolli planeerimise kohta

  Määruse (EL) nr 660/2014 kohaselt peavad ELi liikmesriigid koostama 1. jaanuariks 2017 jäätmesaadetiste kontrollimise kavad, et tagada kontrollimiseks vajalik võimekus ja ennetada tõhusalt ebaseaduslikke vedusid.

  [Read more]
 • Juhised ringmajanduse toimimiseks

  Ringmajandusele ülemineku oluline element on uuendused tootmis- ja ringlussevõtukohtades, mille eesmärk on ressursitõhusus, jäätmetekke vältimine ja tootmisjääkide või jäätmetest taaskasutatud materjalide kasutamine sekundaarse toorainena.

  [Read more]
 • Juhised IED rakendamiseks kontrollide kavandamisel ja läbiviimisel

  Need juhised koostati 2012. aasta IMPEL-projekti raames: Tööstuslike käitiste keskkonnajärelevalve vastavalt tööstusheidete direktiivile (IED) Projekti peamine eesmärk oli korraldada teabevahetus IED artikli 23 rakendamise parimate tavade kohta, võttes arvesse IMPELi poolt juba välja töötatud suuniseid inspekteerimise kavandamise ja riskihindamise kohta ning IED artiklis 23 kirjeldatud nõudeid.

  [Read more]
 • Head tavad põllumajandusettevõtete ja talumajapidamiste hajureostuse vastu võitlemisel

  See vahend koondab näiteid heade tavade kohta, mis käsitlevad põllumajandusettevõtete ja talumajapidamiste hajureostuse vähendamist. Dokumendi eesmärk on tutvustada pragmaatilisi meetodeid, mis võivad aidata piirata nitraatide leostumist veekeskkonda ja seeläbi aidata kaasa nitraadidirektiivi ja veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide paremale täitmisele.

  [Read more]
 • Keskkonnakohustuste rahalised eraldised - praktiline juhend

  Käesolev praktiline juhend on mõeldud reguleerivatele asutustele viitedokumendiks. See ei näe ette, mida reguleeriv asutus peaks tegema. Selle asemel on selle eesmärk anda teavet, mis aitab reguleerivatel asutustel teha paremaid otsuseid keskkonnakohustuste ja -kohustuste rahaliste eraldiste kohta. Sel viisil peaks see aitama kaasa keskkonnakaitse ja avaliku sektori rahakoti paremale kaitsele, edendama põhimõtte "saastaja maksab" järgimist ja julgustama ettevõtjaid investeerima reostuse vältimisse. Juhendis määratakse kindlaks küsimused, mida tuleb kaaluda otsuste tegemise protsessis, kui hinnatakse rahalisi eraldisi, ning aidatakse reguleerivatel asutustel ja teistel kasutajatel leida edukaid lahendusi. Juhendis rõhutatakse ka rahaliste vahendite pideva haldamise ja järelevalve tähtsust, et tagada rahaliste vahendite edukas kasutamine vajaduse korral, ning tuuakse näiteid kasutamise ja juhiste kohta rahvusvahelisel tasandil.

  [Read more]
 • easyTools – Risk assessment guidance book

  Saksamaa juhitud projektimeeskond kogus nime "easyTools" all teavet kogu Euroopas kasutatavate riskihindamiste kohta. Selle teabe põhjal töötati välja ja katsetati uut reeglipõhist metoodikat, mida nimetatakse integreeritud riskihindamismeetodiks (IRAM). T

  [Read more]
 • Õigete asjade tegemise metoodika lubade andmiseks - Võrdlus

  Õigeid asju keskkonnalubade andmisel on käimasolev projekt (2016-2018), mille käigus vaadeldakse lähemalt lubade andmise ja kontrollide vahelist seost, selgitatakse välja huvitavad juhtumiuuringud ja parimad tavad Euroopas ning määratakse kindlaks ja kirjeldatakse samme, mida võiks kasutada lubade andmise menetlustes.

  [Read more]
 • Rohelise nimistu jäätmete liigitamine jäätmesaadetiste määruse alusel

  Praktiliste suuniste eesmärk on aidata ettevõtteid ja asutusi, kes toodavad, töötlevad, transpordivad, ekspordivad ja kontrollivad jäätmeid, nende jäätmete nõuetekohasel hindamisel. Seega on suuniste eesmärk pakkuda abi jäätmete klassifitseerimisel tehtavatel hindamistel seoses jäätmesaadetiste määrusega.

  [Read more]
 • IMPELi läbivaatamisalgatuse vahend (IRI)

  IRI tähendab IMPELi läbivaatamisalgatust ja on vabatahtlik vastastikune eksperdihinnang, mille raames IMPELi liikmesriikide keskkonnaasutused aitavad üksteist ELi keskkonnaõiguse rakendamise parandamisel. IRI kaudu saab vastuvõttev asutus tasuta nõuandeid oma töö edasiseks parandamiseks ja Euroopa kogukonnas vahetatakse parimaid tavasid. Kui olete huvitatud IRI korraldamisest, siis leiate käesolevast teabepaketist põhiteavet.

  [Read more]
 • Suuniste järgimine: Ettevõtte juhtimissüsteemi (CMS) abi

  Traditsioonilisel järelevalvesüsteemil on mitmeid puudusi. Kuigi teatavad reguleeritavad vajavad hoiatavat lähenemist, on enamik reguleeritavaid valmis täitma avalikke eeskirju. Mõned neist, eriti suuremad reguleeritavad organisatsioonid, on uute reguleerimisvormide suhtes vastuvõtlikud. Nende ettevõtete puhul ei ole traditsiooniline käsu ja kontrolli lähenemisviis väga tõhus, sest see ei tunnusta ettevõtte enda võimekust ja võib õõnestada sisemist motivatsiooni.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter