IMPEL Logo

Tools

 • Õigete asjade tegemise metoodika lubade andmiseks - Võrdlus

  Õigeid asju keskkonnalubade andmisel on käimasolev projekt (2016-2018), mille käigus vaadeldakse lähemalt lubade andmise ja kontrollide vahelist seost, selgitatakse välja huvitavad juhtumiuuringud ja parimad tavad Euroopas ning määratletakse ja kirjeldatakse samme, mida võiks kasutada lubade andmise menetlustes.

  [Read more]
 • Looduskaitse tööstusrajatiste lubade andmisel ja kontrollimisel

  Käesolevas aruandes/vahendis keskendutakse eelkõige sõelumiskriteeriumide selgitamisele, olulise mõju hindamisele, kumulatiivsete mõjude hindamisele ja võimaluse korral mehhanismidele, mis on kehtestatud selleks, et kontrollida loa tingimuste täitmist seoses artikli 2 alusel kehtestatud leevendusmeetmetega. 6(3). Seoses Natura 2000 võrgustiku käsitlemisega tööstusrajatiste lubade andmisel ja kontrollimisel on projektis kindlaks tehtud mõned head tavad, mida on kirjeldatud aruandes.

  [Read more]
 • Energiatõhususe head tavad lubade andmisel ja inspekteerimisel

  Käesolevas dokumendis antakse ülevaade heast tavast seoses energiatõhususe käsitlemisega lubade andmise ja inspekteerimise menetlustes.

  [Read more]
 • iDepend modelleerimisvahend

  iDEPEND on sõltuvuse modelleerimise vahend, mis aitab reguleerivatel asutustel kindlaks määrata sekkumisstrateegiaid ja lähenemisviise, et parandada käitajate keskkonnanõuetele vastavuse käitumist. Samal ajal analüüsib vahend valitud lähenemisviisi võimalikku edukust.

  [Read more]
 • Kontrollnimekiri õigusaktide teostatavuse ja jõustatavuse hindamiseks

  Selleks et julgustada poliitikakujundajaid, seadusandjaid ja sidusrühmi pöörama suuremat tähelepanu rakendamise ja jõustatavusega seotud tõenäolistele probleemidele kogu õigusloomeprotsessi jooksul, et ennetada ja lahendada ennetava lähenemisviisi abil praktilisuse ja jõustatavusega seotud probleeme, algatas IMPEL projekti, mille eesmärk on koostada praktiline kontrollnimekiri olemasolevate ja uute õigusaktide praktilisuse ja jõustatavuse hindamiseks, et parandada ELi keskkonnaõiguse üldist rakendamist liikmesriikides.

  [Read more]
 • Naabrusdialoog - tööriistakomplekt

  Käesolev dokument on suunatud ametiasutustele ja ettevõtetele, kes soovivad kasutada või edendada otsest dialoogi lähenemisviisi elanike ja tööstusobjektide vaheliste keskkonnakonfliktide lahendamiseks. Mitmed liikmesriigid on osalenud mitmes naabrusdialoogide loomise projektis, mille käigus koguti ja hinnati näiteid selle kohta, kuidas keskkonnakonflikte ettevõtete ja nende naabruskonna vahel saab lahendada dialoogi abil.

  [Read more]
 • Jäätmete töötlemine enne prügilasse ladestamist vastavalt art. 6 prügiladirektiivi kohaselt

  Käesolevas aruandes esitatakse IMPELi prügilaprojekti selle osa tulemused, milles keskendutakse direktiivi 1999/31/EÜ (prügilate kohta) artikli 6 rakendamisele ELi liikmesriikides. et uurida olukorda liikmesriikides seoses töötlemata jäätmete prügilasse ladestamisega. Esialgu levitati uuringut.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter