IMPEL Logo

Tietoja IMPEListä

Euroopan unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpano- ja soveltamisverkosto (IMPEL) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon yhdistys, johon kuuluvat Euroopan unionin jäsenvaltioiden, EU:hun liittyvien maiden ja ehdokasmaiden, ETA- ja EFTA-maiden sekä mahdollisten Euroopan yhteisön jäsenehdokkaiden ympäristöviranomaiset. Yhdistys on rekisteröity Belgiassa, ja sen kotipaikka on Brysselissä. Tällä hetkellä IMPELiin kuuluu 56 jäsentä 36 maasta, mukaan lukien kaikki EU:n jäsenvaltiot, Pohjois-Makedonia, Serbia, Turkki, Islanti, Kosovo*, Albania, Sveitsi ja Norja.

(*Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistusta koskevan lausunnon mukainen.)

Epävirallisesta viralliseksi

IMPEL perustettiin vuonna 1992 ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta vastaavien eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ja viranomaisten epäviralliseksi verkostoksi. Vuonna 2008 IMPEL muutettiin Belgian lain mukaiseksi kansainväliseksi voittoa tavoittelemattomaksi yhdistykseksi. Lue lisää IMPEL-verkoston historiasta. 

Verkoston tavoitteet

Verkoston tavoitteena on luoda Euroopan unionissa tarvittava sysäys, jotta ympäristölainsäädännön tehokkaamman soveltamisen varmistamisessa edistyttäisiin. IMPELin toiminnan ydin tapahtuu hankerakenteessa ja koskee tietoisuuden lisäämistä, valmiuksien kehittämistä, vertaisarviointia, täytäntöönpanoa koskevien tietojen ja kokemusten vaihtoa, kansainvälistä täytäntöönpanoyhteistyötä sekä eurooppalaisen ympäristölainsäädännön käytännöllisyyden ja täytäntöönpanokelpoisuuden edistämistä ja tukemista.

IMPEListä on kehittynyt laajalti tunnettu organisaatio ympäristöalalla, ja se mainitaan useissa EU:n lainsäädännöllisissä ja toimintapoliittisissa asiakirjoissa, kuten esim.:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1386/2013/EU, annettu 20. marraskuuta 2013, unionin yleisest ympäristötoimintaohjelmasta vuoteen 2020 "Hyvinvointia maapallomme rajoissa", jossa vahvistetaan seitsemnsimmäinen yhteisön ympäristötoimintaohjelma,
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus 2001/331/EY, annettu 4. huhtikuuta 2001, jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista (RMCEI),
  • Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan yhteisön ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta ja,
  • Euroopan komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat.

Subscribe to our newsletter