IMPEL Logo

Tietoja IMPEListä

Yksi IMPELin jäsenten ja sen kanssa tekemisissä olevien tahojen eniten arvostamista piirteistä on sen epävirallinen luonne. IMPELin perussääntö heijastaa tätä luonnetta. Hankkeisiin ja toimintaan voivat osallistua kaikki IMPELin jäsenenä olevan ympäristöviranomaisen palveluksessa olevat ympäristöalan ammattilaiset.

Yleiskokous

Yleiskokous on yhdistyksen korkein toimielin. Yleiskokous määrittelee yhdistyksen politiikan ja päättää budjetista, työohjelmista, hanke-ehdotuksista ja hankeraporteista. Yhden maan IMPEL-jäsenet nimeävät kansallisen IMPEL-koordinaattorin, joka edustaa heitä yleiskokouksessa.

Asiantuntijaryhmät

IMPEL organisoi työnsä viidelle aihealueelle:
1. Teollisuus ja ilma
2. Jäte ja TFS
3. Vesi ja maa
4. Luonnonsuojelu
5. Vesi ja maa
4. Luonnonsuojelu
5. Laaja-alaiset välineet ja lähestymistavat

Asiantuntijaryhmät vastaavat sellaisten toimien kehittämisestä, joilla puututaan keskeisiin täytäntöönpanovajeisiin, sekä näiden toimien toteuttamisen ja niiden tuotosten laadun valvonnasta. Ohjelmanhallintaryhmä kokoaa yhteen viiden aihealueen tiimien vetäjät, joiden vastuulla on järjestää toimet yhdeksi integroiduksi ohjelmaksi.

Hallitus

Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin, joka vastaa päivittäisestä hallinnosta ja yleiskokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Se esimerkiksi hoitaa suhteita keskeisiin ulkoisiin sidosryhmiin, kuten Euroopan komissioon, laatii verkoston talousarvion ja hallinnoi ja jakaa varoja tarvittaessa. Hallitus valvoo sihteeristöä. [Lue lisää]

Valiokunnat

Yleiskokous valitsee riippumattoman tarkastus- ja arviointikomitean, joka arvioi teknisiä ja budjettisuunnitelmia ja raportteja hankkeista ja muista asianmukaisista yhdistyksen toimista.  Komitea lausuu siitä, ovatko hanke- ja toimintasuunnitelmat ja niiden toteutus IMPELin sisäisten sääntöjen ja hallinnollisten periaatteiden mukaisia. 

Yleiskokous valitsee myös rekrytointikomitean, joka helpottaa kunniatehtävien täyttämistä verkostossa. 

Jäsenyys näissä komiteoissa on avoin kaikille IMPELin jäseninä oleville asiantuntijoille, joilla on ammattikokemusta kyseisiltä aloilta (tilintarkastus, talous- ja hankehallinto, vastaavasti rekrytointi tai verkostoituminen).

Sihteeristö

IMPELin tukena on sihteeristö, joka on IMPEL-verkoston selkäranka. Sihteeristöhenkilöstö koostuu viidestä virkailijasta. [Lue lisää]

Subscribe to our newsletter