IMPEL Logo

Tietoja IMPEListä

Parempi täytäntöönpano tulevaisuutta varten - miten IMPEL voi vaikuttaa asiaan?

IMPEL voi auttaa vahvistamaan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa Euroopassa monin eri tavoin:

  • auttaa maita pääsemään nopeammin lainsäädännön noudattamiseen esimerkiksi jakamalla tietoa, taitoja ja hyviä käytäntöjä sekä tekemällä vertaisarviointeja (IRI);
  • auttaa täytäntöönpanosta vastaavia organisaatioita käyttämään rajallisia resurssejaan tehokkaammin esimerkiksi laatimalla teknisiä ohjeita ja edistämällä riskiperusteisten lähestymistapojen käyttöä ponnistelujen kohdentamisessa;
  • koordinoidaan maiden välisiä toimia esimerkiksi sellaisten säännösten täytäntöönpanossa, joilla pyritään torjumaan jätteiden laittomia rajat ylittäviä siirtoja;
  • helpotetaan eri toimijoiden ja verkostojen, esimerkiksi syyttäjien, tuomareiden ja oikeusasiamiesten, välistä viestintää;
  • tiedotetaan politiikkaa käytännön kokemusten ja asiantuntemuksen avulla.

Toteutuksen puutteiden ymmärtäminen ja niihin puuttuminen

Meidän on kehitettävä parempi käsitys EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa ilmenevistä käytännön ongelmista ja puutteista, jotta voimme määrittää, miten IMPEL voi auttaa niiden poistamisessa. Tämä ymmärrys auttaa muokkaamaan työohjelman painopisteitä tulevaisuudessa. Tätä varten on tehty muun muassa seuraavia toimia: säännölliset täytäntöönpanohaasteiden arvioinnit, seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden arviointi, Euroopan komission ja Euroopan ympäristökeskuksen sekä muiden sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja yritysryhmien, kuuleminen sekä jäsenillemme suunnattu kyselytutkimus, jonka tarkoituksena on saada heidän näkemyksensä täytäntöönpano-ongelmista ja -ratkaisuista.

Tämä toiminta liittyy myös Euroopan komission älykkäämpää sääntelyä koskevaan politiikkaan ja Sääntelyn soveltuvuus- ja suorituskykyohjelmaan (REFIT). REFIT-ohjelman avulla komissio toteuttaa toimia, joilla EU:n lainsäädännöstä tehdään tarkoituksenmukaisempaa: yksinkertaistetaan ja vähennetään sääntelykustannuksia ja säilytetään samalla hyödyt.

Miten toimimme

IMPELin päätoiminta on hankkeiden toteuttaminen. Jokaisesta hankkeesta laaditaan hankesuunnitelma, niin sanottu toimeksianto (Terms of Reference, ToR). ToR:ssä kuvataan hanke sekä tavoitteiden että tuotosten osalta. Siihen sisältyy määräyksiä hankkeen laadunarvioinnista ja hankkeen tulosten levittämisstrategiasta. IMPELin eri jäsenmaiden ympäristöviranomaisia kannustetaan hallinnoimaan hankkeita yhdessä, ja kaikki IMPELin jäsenet osallistuvat laajasti hankeseminaareihin.

Hankkeiden lisäksi IMPEL järjestää konferensseja EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta. Näihin konferensseihin osallistuu keskimäärin yli 200 lupien myöntämisen, valvonnan, täytäntöönpanon sekä politiikan ja lainsäädännön asiantuntijaa kaikista IMPELin jäsenmaista ja Euroopan komissiosta. Konferensseja käytetään IMPELin tuotteiden levittämiseen laajemmalle yleisölle. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden keskustella eri maiden uusista suuntauksista, tutkia äskettäin kehitettyjä työmenetelmiä ja -välineitä sekä keskustella tulevan lainsäädännön käytännöllisyydestä ja täytäntöönpanokelpoisuudesta. Konferenssit tarjoavat Euroopan teollisuuden ja kansalaisjärjestöjen edustajille foorumin, jossa he voivat keskustella Euroopan ympäristöviranomaisten kanssa mahdollisuuksista parantaa EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa ja tuottaa ideoita uusiksi IMPEL-hankkeiksi ja -toimiksi.

Yhteistyö ulkopuolisten kumppaneiden kanssa

Komissio ja IMPEL tekivät 1990-luvun puolivälistä lähtien tiivistä yhteistyötä. Verkoston muuttuminen itsenäiseksi kansainväliseksi ympäristöviranomaisten yhdistykseksi toi mukanaan tarpeen muokata IMPELin suhdetta Euroopan komissioon. IMPELin ja komission välillä allekirjoitettiin 15. syyskuuta 2009 yhteisymmärryspöytäkirja, jossa tunnustetaan IMPELin rooli EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon ja valvonnan parantamisessa ja kuvataan IMPELin ja komission välistä yhteistyötä tällä alalla.Euroopan komissio on pysynyt IMPELin tärkeänä tukijana. Vuodesta 2008 lähtien komissio on tukenut IMPELiä taloudellisesti LIFE+-asetuksen kautta.

Jätteiden kansainvälisten siirtojen alalla IMPEL on allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjan Baselin, Rotterdamin ja Tukholman yleissopimusten sihteeristön kanssa ja on jäsenenä Ympäristöverkostossa, joka pyrkii optimoimaan laitonta liikennettä koskevan lainsäädännön noudattamista (ENFORCE).

Joulukuussa 2015 IMPEL virallisti yhteistyönsä myös THEMIS-verkoston kanssa allekirjoittamalla aiesopimuksen.

Syyskuussa 2017 Oxfordissa (Yhdistynyt kuningaskunta) pidetyssä EU:n ympäristövalvontaverkostojen toisessa kokouksessa IMPEL allekirjoitti aiesopimuksen Ympäristösyyttäjien Euroopan verkoston (ENPE) ja Envicrimenet kanssa. Tämä yhteisymmärryspöytäkirja on selvä osoitus näiden kolmen verkoston aikomuksesta tehdä yhteistyötä Euroopan ympäristö- ja ympäristöön liittyvän rikoslainsäädännön ja koko sääntöjen noudattamisen valvontaketjun tehokkaan täytäntöönpanon ja valvonnan vahvistamiseksi.

IMPEL toimii aktiivisesti myös muiden strategisten kumppaneiden kanssa, kuten EU:n ympäristötuomareiden foorumi (EUFJE), Euroopan ympäristövirastojen päälliköiden verkosto (EPA Network), Euroopan ylimpien tarkastuselinten järjestö (EUROSAI).

Lisälukemista

.

Subscribe to our newsletter