IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Vesi ja maa icon Vesi ja maa

  Tietoisuus vesivarojen laadun ja määrän heikkenemisen aiheuttamasta uhasta on lisääntynyt vuosien mittaan. Samoin maan ja maaperän huonoon hoitoon liittyvät ongelmat. Tärkeimpinä syinä täytäntöönpanovajeeseen on mainittu, että yhdellä aihealueella toimii useita erilaisia hallinto- ja täytäntöönpanorakenteita, että on toimittava puitedirektiiveissä määritellyn strategisen linjan mukaisesti ja että todisteet, tiedot ja informaatio ovat riittämättömiä. Tämä voi siis vaarantaa vesivarojen hoitajien valmiudet suunnitella asianmukaisia toimia.

  [Read more]
 • Monialaiset välineet ja lähestymistavat icon Monialaiset välineet ja lähestymistavat

  X-leikkausasiantuntijaryhmä on perustettu tukemaan sääntelyalan ammattilaisia, jotka vastaavat järjestelmien, prosessien, menettelyjen ja uusien toimintatapojen kehittämisestä. Ryhmä on ensisijaisesti kiinnostunut pikemminkin X-cutting-sääntelyjärjestelmistä kuin alakohtaisista järjestelmistä. Ryhmän tavoitteet ovat seuraavat: Tehostaa ja tehostaa sääntelyviranomaisten toimintaa yksilöidä ja kehittää yleisiä välineitä, joilla tuetaan sääntelyviranomaisia ja uuden sääntelyn täytäntöönpanoa. edistää jäsenorganisaatioiden valmiuksien kehittämistä ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomista Euroopassa. Työskennellä erityisten ongelmien tunnistamiseksi ja niiden ratkaisemiseksi.

  [Read more]
 • Luonnonsuojelu icon Luonnonsuojelu

  Biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun vuoteen 2020 mennessä on Euroopan unionin ensisijainen tavoite. EU:n luontolainsäädännön (lintu- ja luontotyyppidirektiivi) täytäntöönpano on olennaisen tärkeää EU:n vuoden 2020 biologista monimuotoisuutta koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa on kuitenkin parannettava. Koska EY:hen tulee vuosittain suhteellisen paljon valituksia ja rikkomusmenettelyjä, jotka liittyvät näihin luontodirektiiveihin, on tarpeen tehostaa tämän alan valvontaa ja täytäntöönpanoa, ja tätä varten on tarpeen yhdistää voimat muiden Euroopan luontoverkostojen kanssa. IMPEL-strategian mukaan vihreän asiantuntijaryhmän työ kattaa luonnonsuojelun kannalta tärkeimmät alat. Tämän lähestymistavan on ajateltu olevan tehokkaampi tapa käsitellä Euroopan luontolainsäädännön täytäntöönpanon uusia näkökulmia: se mahdollistaa keskitetyn lähestymistavan luonnonsuojelukysymyksiin ja vakaan ja jäsennellyn vuoropuhelun luontoasiantuntijoiden välillä viranomaisten, muiden tärkeiden verkostojen, kuten syyttäjäverkoston, tuomariverkoston, kansalaisjärjestöjen ja tieteellisten laitosten välillä. Vihreän asiantuntijaryhmän yleistavoitteena on edistää EU:n luontolainsäädännön täytäntöönpanon tehostamista lisäämällä tietoisuutta, laajentamalla vihreiden asiantuntijoiden verkostoa, vaihtamalla parhaita käytäntöjä, vahvistamalla yhteistyötä syyttäjien ja tuomareiden EU:n verkoston kanssa, vahvistamalla yhteistyötä ja jakamalla tietämystä valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa, parantamalla (täytäntöönpano-)asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ja järjestämällä yhteisiä tarkastuksia. IMPEL on halukas yhdistämään kaikkien verkostojen ja kansalaisjärjestöjen ponnistelut ja käyttämään kokemustaan tarkastus- ja täytäntöönpanotoiminnasta määritelläkseen hankkeita ja toimia, jotka tuovat lisäarvoa ketjussa sääntely - lupa ja tarkastus - täytäntöönpano - syytteeseenpano - tuomio - lainsäädännön tehokkuuden arviointi.

  [Read more]
 • Jätteet ja TFS icon Jätteet ja TFS

  Tags: Waste and TFS

  Jäte- ja TFS-asiantuntijaryhmän tehtävänä on kansainvälisten ja eurooppalaisten jätteiden siirtoa ja jätehuoltoa koskevien sääntöjen käytännön täytäntöönpano ja valvonta. Verkoston tavoitteena on edistää eurooppalaisen jätteensiirtoasetuksen ja jätehuoltodirektiivien noudattamista täytäntöönpanon avulla, toteuttaa yhteisiä täytäntöönpanohankkeita, edistää tietojen, parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa asetusten ja direktiivien täytäntöönpanosta sekä edistää yhdenmukaista täytäntöönpanojärjestelmää. Tämä toteutetaan tietoisuuden lisäämisen ja valmiuksien kehittämisen avulla, helpottamalla virastojen välistä ja rajatylittävää yhteistyötä sekä operatiivisia täytäntöönpanotoimia. Klusterin jäsenet edustavat ympäristöviranomaisia, mutta myös tulli- ja poliisiviranomaisia sekä muita viranomaisia, joilla on merkitystä rajat ylittävien jätteiden siirtojen ja jätehuollon valvonnassa.

  [Read more]
 • Teollisuus ja ilma icon Teollisuus ja ilma

  Asiantuntijaryhmä "Teollisuus ja ilma" keskittyy pääasiassa teollisuuteen liittyvien säädösten käytännön täytäntöönpanoon ja valvontaan. Tällä alalla tärkein direktiivi on teollisuuspäästödirektiivi 2010/75/EU (IED), joka korvaa IPPC-direktiivin ja seitsemän alakohtaista direktiiviä 7. tammikuuta 2013 alkaen. Asiantuntijaryhmä on erityisen kiinnostunut ilmanlaatudirektiivistä, koska se liittyy läheisesti ilmapäästöihin. Toinen säädös on Seveso-direktiivi suurten teollisuusonnettomuuksien torjunnasta.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter