IMPEL Logo

Jätteet ja TFS

Jäte- ja TFS-asiantuntijaryhmän toimialana on kansainvälisten ja eurooppalaisten jätteiden siirtoa ja jätehuoltoa koskevien sääntöjen käytännön täytäntöönpano ja valvonta. Verkoston tavoitteena on edistää eurooppalaisen jätteensiirtoasetuksen ja jätehuoltodirektiivien noudattamista täytäntöönpanon avulla, toteuttaa yhteisiä täytäntöönpanohankkeita, edistää tietojen, parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa asetusten ja direktiivien täytäntöönpanosta sekä edistää yhdenmukaista täytäntöönpanojärjestelmää. Tämä toteutetaan tietoisuuden lisäämisen ja valmiuksien kehittämisen avulla, helpottamalla viranomaisten välistä ja rajat ylittävää yhteistyötä sekä operatiivisia täytäntöönpanotoimia.  Klusterin jäsenet edustavat ympäristöviranomaisia, mutta myös tulli- ja poliisiviranomaisia sekä muita viranomaisia, joilla on merkitystä rajat ylittävien jätteiden siirtojen ja jätehuollon täytäntöönpanossa.

Tags:

Key areas

 • Jätteiden siirrot
 • Täytäntöönpano
 • Muovijätteen siirrot
 • Alusten kierrätys
 • Jätehuolto ja kiertotalous
 • WEEE

Related projects

 • Big/Little TFS -hanke

  Useiden vuosien ja useiden IMPEL-hankkeiden aikana hankkeen aloittajat ovat havainneet, että useilla TFS-tarkastajilla on yhdessä ollut tuhansia TFS-alan tarkastuksia. Kaikki nämä tarkastukset ovat johtaneet siihen, että he tuntevat hyvin rajat ylittävien jätteiden siirtojen fyysisiin tarkastuksiin liittyvän lainsäädännön. Useista lainsäädäntömuutoksista ja lainsäädännön tarkistuksista huolimatta lainsäätäjien ja kentällä toimivien tarkastajien välillä ei kuitenkaan vieläkään ole yhteyttä, kun on kyse joistakin lainsäädännön yksityiskohdista. Näissä "yksityiskohdissa" voi olla kyse siitä, että lainsäädännöllä on tiettyjä aikomuksia, mutta koska EU:n tason lainsäätäjien ja TFS-tarkastajien välillä on pitkät viestintäyhteydet ja monia virastoja ja koska näitä "yksityiskohtia" ei välttämättä tuoda esiin kunkin maan prioriteeteissa suhteessa komissioon, koska ne ovat vain "yksityiskohtia".

  [Read more]
 • Strateginen verkostoyhteistyö

  Suuri osa IMPEL Waste & TFS -klusterin työstä keskittyy rajat ylittävien jätteiden siirtojen sääntöjen noudattamiseen. Koska suuri osa jätteiden siirroista suuntautuu Euroopan ulkopuolisiin maihin, on tärkeää, että meillä on hyvät yhteydet näiden kohdemaiden viranomaisiin. Useimmilla IMPELin jäsenillä on vain vähän yhteyksiä näihin kaukaisiin maihin. Ympäristövahingot, kuten sähköisen jätteen dumppaaminen Afrikassa ja muovin dumppaaminen Aasiassa, ovat valitettavasti varsin yleisiä, ja näemme paljon rakenteellista laitonta kauppaa. Markkinat ovat dynaamiset, ja viimeaikaisen poliittisen kehityksen, kuten Kiinan tuontikiellon, seurauksena Euroopan viranomaisilla on vaikeuksia pysyä mukana käytännön tilanteessa. Näissä tapauksissa kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä.

  [Read more]
 • Muovijätteen siirrot (Kiinan aiempi muovijätteen tuontikielto)

  Muovijätteen määrä on kasvanut maailmanlaajuisesti vuosien mittaan. Kun Kiina hyväksyi 7 miljoonaa tonnia muovijätettä hyödynnettäväksi ennen vuotta 2018, tämä aiheutti maailmanlaajuisen muovijätekaupan voimakkaan järkytyksen. Tämä shokki johti siihen, että Aasian naapurimaat ottivat vastaan siirrettyä jätettä. Vaikka meillä on vain vähän tietoa näiden jätevirtojen lopullisesta määränpäästä, on varmaa, että lisätietoa tarvitaan.

  [Read more]
 • Jätehuolto ja kiertotalous (edellinen kaatopaikkojen tarkastushankesarja)

  Jätehuolto ja kiertotalous -hankkeen tavoitteena on hyödyntää aiempien kaatopaikkahankkeiden tuloksia ja tuotteita. Tavoitteena on edetä jätehierarkian vaiheissa ja edistää ekoinnovaatioita ja kiertotaloutta samalla, kun luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja varmistetaan, että jätepuitedirektiivin keskeiset kohdat ymmärretään yhteisesti lupa- ja poikkeusmenettelyssä.

  [Read more]
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 17 artikla Vapaamatkustajahanke

  Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU (ja sen täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön (esim. ElektroG Saksassa) mukaan jokaisen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajan on rekisteröidyttävä kansalliseen rekisteriin (Saksa: stiftung elektro-altgeräte register), jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät velvollisuutensa, kun niiden myymät tuotteet muuttuvat jätteeksi (esim. WEEE).

  [Read more]
 • Jäte- ja TFS-konferenssit

  Monet jäte- ja TFS-asiantuntijaryhmän hankkeet ja toimet perustuvat Euroopan jätteensiirtoasetukseen (EY) N:o 1013/2006 (WSR). Koska kyseessä on asetus, johon sisältyy rajatylittävä näkökohta, on erittäin tärkeää, että on olemassa aktiivinen ja käytännöllinen tarkastajien ja sääntelyviranomaisten eurooppalainen verkosto, joka kokoontuu säännöllisesti vaihtamaan käytännön kokemuksia. Tämä ei koske ainoastaan ympäristötarkastajia, vaan myös tulli- ja poliisiviranomaisia sekä oikeuslaitosta. Käynnissä olevat IMPEL-TFS-hankkeet osoittavat edelleen, että jäsenvaltioiden, kolmansien maiden ja asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen välillä on luotava ja ennen kaikkea ylläpidettävä hyvää ja käytännönläheistä yhteistyötä.

  [Read more]
 • Alusten kierrätys (entiset käytöstä poistetut alukset)

  Vuonna 2017 65 prosenttia maailman aluksista myytiin purettavaksi Etelä-Aasian rantautuville telakoille (esimerkiksi Intiaan, Pakistaniin ja Bangladeshiin), mikä aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveysvaikutuksia, varsinkin jos otetaan huomioon, että näiden alusten bruttovetoisuus oli 80 prosenttia kaikista vuonna 2017 puretuista aluksista. Alusten laiton vienti rantautumista varten Etelä-Aasiassa jatkuu edelleen, samoin kuin jätteiden siirtoa ja alusten kierrätystä koskevien säännösten kiertäminen. Bangladeshin, Intian ja Pakistanin osuus vuonna 2019 maailmanlaajuisesti romutetuista aluksista on lähes 90 prosenttia, ja osa näistä aluksista on joko viety laittomasti Euroopasta tai "laillisesti" kiertämällä säännöksiä.

  [Read more]
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin täytäntöönpano

  Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on yksi EU:n nopeimmin kasvavista jätevirroista: vuonna 2005 sitä syntyi noin 9 miljoonaa tonnia, ja sen odotetaan kasvavan yli 12 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää monimutkaisen sekoituksen materiaaleja ja komponentteja, jotka ovat osittain myös vaarallisia. Jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei käsitellä asianmukaisesti, se voi aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveysongelmia. Lisäksi elektroniikan tuotanto edellyttää niukkojen ja kalliiden resurssien käyttöä.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strateginen hanke ympäristörikollisuuden havaitsemisen ja estämisen lisäämiseksi Länsi-Balkanilla.

  Euroopan unioni ja Saksan liittotasavalta rahoittavat SPIDER WEB -hanketta yhdessä Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeitin (GmbH) kanssa tehdyn avustussopimuksen perusteella osana IPA/2017-ohjelmaa "Vakavan rikollisuuden torjunta Länsi-Balkanilla". Katso SPIDER WEB -päivitykset alla olevasta linkistä:

  [Read more]
 • TFS Merisatamahanke I-II

  Näiden hankkeiden tavoitteena oli parantaa EU:n asetuksessa (ETY) N:o 259/93 ja Baselin yleissopimuksessa säädettyjen jätteiden siirtoa koskevien säännösten täytäntöönpanoa Euroopassa parantamalla täytäntöönpanoviranomaisten välistä yhteistyötä.

  [Read more]
 • Jätteen määränpään todentaminen

  Hankkeen tavoitteena oli lisätä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jätteiden määränpään todentamisessa jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annetun EU:n asetuksen 259/93 (jätteensiirtoasetus WSR) puitteissa tekemällä tarkastuksia osallistujamaissa ja seuraamalla jätevirtoja niiden lopulliseen määränpäähän.

  [Read more]
 • Sähköjätteen rajat ylittävät siirrot

  Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen toteutettavuus ja täytäntöönpanokelpoisuus (2009). IMPEL on aiemmin laatinut tarkistuslistan, jonka avulla voidaan tarkastella käytännössä toteutettavuutta ja täytäntöönpanokelpoisuutta. ehdotetun ja voimassa olevan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanokelpoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Komissio hyväksyi joulukuussa 2008 sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin uudelleenlaadintaehdotuksen. Tässä raportissa arvioidaan ehdotukseen liittyviä käytännön ja vaikutusten arviointiin liittyviä kysymyksiä IMPELin tarkistuslistan perusteella. Kertomuksessa esitetään yhteenveto kyselylomakevastausten ja työpajakeskustelujen tuloksista, ja siinä tuodaan esiin useita P&E-kysymyksiä.

  [Read more]
 • EU:n ja Afrikan yhteistyö

  Helmikuussa 2008 IMPEL allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan Baselin yleissopimuksen sihteeristön kanssa. Tämän yhteisymmärryspöytäkirjan puitteissa IMPEL TFS ja SBC sopivat tekevänsä yhteistyötä SBC:n E-jätteitä Afrikkaan -hankkeen osa-alueella 4. Tämän vuonna 2009 käynnistetyn hankkeen tavoitteena on antaa Länsi-Afrikalle ja muille Afrikan maille valmiudet puuttua teollisuusmaista tulevan e-jätteen kasvavaan tuontiongelmaan ja suojella siten kansalaisten terveyttä. Hankkeessa on neljä osa-aluetta:

  [Read more]
 • IMPEL - Aasia-yhteistyö

  IMPEL TFS -ohjauskomitean jäsenet osallistuvat vuosittain vaarallisten jätteiden laittomien maan rajan ylittävien siirtojen ehkäisemistä käsittelevän Aasian verkoston ja kemikaalien ja jätteiden alueellisen täytäntöönpanoverkoston (REN) työpajoihin.

  [Read more]
 • Jätealueet

  Kun otetaan huomioon maailmanlaajuiset ongelmalliset jätevirrat, erityisesti elektroniikkaromu, romuajoneuvot ja niiden osat Euroopasta Afrikkaan, asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että laittomien jätevirtojen lähteisiin ja laitoksiin, joissa tällainen jäte kerätään, varastoidaan ja/tai käsitellään ennen vientiä, on kohdistettava tehokkaampia toimia.

  [Read more]
 • Oikeiden asioiden tekeminen jätteiden siirron tarkastuksissa

  Tässä IMPEL-hankkeessa tutkitaan Doing the Right Thing (DTRT) -menetelmän käyttökelpoisuutta jätteiden siirron tarkastuksissa. Tavoitteena on kehittää DTRT-oppaaseen perustuva käytännön työkalu, jonka avulla voidaan parantaa IMPELin jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamien jätteensiirtotarkastusten järjestämistä. Kolme toimivaltaista viranomaista eri IMPEL-jäsenmaista soveltaa kukin DTRT-ohjekirjaa jätteensiirtotarkastuksiin ja testaa, miten DTRT-menetelmällä voidaan tukea näiden tarkastusten järjestämistä. Järjestämisellä tarkoitetaan kaikkia tarkastusten suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin eri vaiheita, jotka on kuvattu DTRT:n ympäristötarkastussyklissä. Testeissä otetaan huomioon jätteiden siirtoja koskevia erityisiä tarkastusvaatimuksia koskevan tutkimuksen tulokset ja suositukset. Testausvaiheen tuloksista keskustellaan ja niitä käytetään DTRT:n ohjekirjaan perustuvan ohjaustyökalun kehittämiseksi, joka soveltuu jätteiden siirtojen tarkastusten järjestämisen erityisalueelle.

  [Read more]
 • IMPEL-TFS NCP:n parhaiden käytäntöjen kokoukset

  Kansainvälinen yhteistyö ja yhdenmukaistaminen on erittäin tärkeää, kun on kyse eurooppalaisen jätteensiirtoasetuksen (EY) N:o 1013/2006 täytäntöönpanosta, kuten 50 artiklassa todetaan. Aiemmat ja käynnissä olevat IMPEL-TFS-hankkeet (rajatylittävät jätteiden siirrot) osoittivat, että toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö on välttämätöntä. EU:n jätteensiirtoasetuksen täytäntöönpanossa on edelleen vakavia puutteita. Täytäntöönpanon yhteistyön ja yhdenmukaistamisen parantamiseksi on tarpeen pitää usein yhteyttä eurooppalaisten täytäntöönpanoviranomaisten välillä. Tämä hanke helpottaa tietojen ja kokemusten vaihtoa, tapaustutkimuksia, tulkintakeskusteluja ja tarkastusmenetelmiä TFS-järjestelmän kansallisten yhteyspisteiden välillä.

  [Read more]
 • Täytäntöönpanotoimet

  Enforcement Actions -hanke perustettiin seuraavista syistä: Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat tarvitsevansa virallisen hankekehyksen täytäntöönpanotarkastusten integroimiseksi omissa maissaan; Kansainvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää kansainvälisten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi; ja Kentällä toimivien täytäntöönpanoviranomaisten verkostoa on ylläpidettävä ja laajennettava kattamaan kaikki jäsenvaltiot tehokkaan tarkastusjärjestelmän varmistamiseksi.

  [Read more]
 • Jätteiden siirron tarkastuksen suunnittelu

  Uusi Art. jätteensiirtoasetuksen (1013/2006) 50 artiklan 2 a kohdassa säädetään, että EU:n jäsenvaltioiden on 1. tammikuuta 2017 mennessä varmistettava yhden tai useamman tarkastussuunnitelman laatiminen koko maantieteelliselle alueelleen. Näissä suunnitelmissa viitataan art. 50(2) WSR-asetuksen 50(2) artiklan mukaisiin tarkastuksiin eli laitosten, yritysten, välittäjien ja jälleenmyyjien tarkastuksiin. 34 artiklan mukaisesti, sekä jätteiden siirtoihin ja niihin liittyvään hyödyntämiseen tai huolehtimiseen. Vuonna 2014 pidetyssä IMPEL-TFS-konferenssissa osallistujat ilmaisivat tarpeen kehittää WSR:n vaatimusten mukainen vakiomuotoinen tarkastussuunnitelma tai -malli tai ainakin ohjeisto, jonka avulla myös sisäiset tutkimussuunnitelmat olisivat paremmin vertailukelpoisia. He kannattivat myös olemassa olevien suunnitelmien, kokemusten ja painopisteiden vaihtoa.

  [Read more]
 • TFS-syyttäjähanke

  Baselin yleissopimuksen ja sen eurooppalaisen täytäntöönpanon vaatimustenmukaisuuden puute, eurooppalainen jätteensiirtoasetus (1013/2006) on erittäin vakava. Luvut osoittavat, että noin 20 prosenttia kaikista jätteiden siirroista on sääntöjenvastaisia. EU:n direktiivi 2008/99/EY ympäristönsuojelusta. rikosoikeudellisin keinoin edellyttää, että jäsenvaltiot panevat WSR-asetuksen täytäntöön myös rikosoikeudellisin keinoin.

  [Read more]
 • Täytäntöönpanotoimet I - III

  Jätteensiirtoasetuksessa edellytetään, että jäsenvaltiot tarkastavat jätteiden siirrot ja tekevät yhteistyötä keskenään. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu muun muassa jätteiden määränpään ja niiden käsittelyn tarkistaminen niiden määränpäässä Euroopassa tai sen ulkopuolella sekä pyrkimys riittävään tarkastustasoon kaikissa jäsenvaltioissa ja yhdenmukaiseen täytäntöönpanon valvontaan kaikissa EU:n poistumispaikoissa. Keskeisiä toimia olivat erilaisten täytäntöönpanotoimien toteuttaminen, tiedonvaihto ja valmiuksien kehittäminen sekä nykyisten välineiden päivittäminen.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter