IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Vesi ja maa Monialaiset välineet ja lähestymistavat Luonnonsuojelu Jätteet ja TFS Teollisuus ja ilma
  Jatkuva Valmistunut

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Veden ja maaperän kunnostus

  Tags: water

  2021

  Jatkuva

  Pilaantuneiden alueiden hallinta on prosessi, joka etenee jäsenvaltioissa eri tahtiin. Tämä johtuu osittain lainsäädännön eroista, jotka merkitsevät erilaisia määritelmiä, kuten esimerkiksi "mahdollisesti pilaantuneet alueet", "pilaantuneet alueet" ja "kunnostetut alueet". Tästä syystä Euroopan komissio ja YTK käynnistivät ETA-EIONET-verkoston kanssa aloitteen, jonka tarkoituksena on löytää seuraavat tekijät yhteisten määritelmien löytämiseksi, ja vuonna 2018 toteutettiin kyselytutkimus jäsenvaltioissa (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), jonka tuloksena määriteltiin 6 kohteen tila.

  [Read more]
 • Täytäntöönpanohaaste 2021

  2021

  Valmistunut

  IMPEL on tehnyt viime vuosina muutamia vastaavia tutkimuksia, joista saatiin paljon hyödyllistä tietoa. Tilanne on kuitenkin muuttunut dramaattisesti, kun monet maat ovat julistaneet ilmastohätätilan, muovitietoisuus on lisääntynyt valtavasti ja biologinen monimuotoisuus on vähentynyt maailmanlaajuisesti. Tilannetta on pahentanut merkittävästi meneillään oleva COVID-19-pandemia, joka on suistanut sääntelyohjelmat merkittävästi raiteiltaan ja vaikuttaa viime kädessä julkisen sektorin budjetteihin ja niiden tahojen talouteen, joiden odotetaan noudattavan ympäristölainsäädäntöä. Tätä työtä tarvitaan, jotta nämä esiin nousevat haasteet voidaan yksilöidä ja kvantifioida täysin ja jotta voidaan pyrkiä tuomaan esiin mahdollisuuksia ja ratkaisuja sääntelyyhteisön tukemiseksi. Työ antaa myös suoraa tukea monivuotisen strategisen suunnitelman laatimiseen vuodesta 2022 eteenpäin.

  [Read more]
 • Ilmastoa koskeva hätäapuohjelma

  2021

  Jatkuva

  Ilmastohätätilan julistaminen (sekä kasvava tietoisuus muovin vaikutuksista, biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä ja nyt maailmanlaajuisen pandemian vaikutuksista ja mahdollisesta vihreästä elpymisestä) vaikuttavat syvällisesti politiikkaan, sääntelytapaan ja sääntelyn kohteena oleviin tahoihin. Paineet edistää kasvihuonekaasujen vähentämistä, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tai vihreän elpymisen tukemista kasvavat, mutta vain harvoilla sääntelyviranomaisilla on asianmukaiset välineet näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Tässä ohjelmassa pyritään puuttumaan näihin ongelmiin suunnittelemalla välineitä ja lähestymistapoja, joita sääntelyviranomaiset voivat käyttää näihin uusiin haasteisiin vastaamiseksi. Ehdotetaan, että laaditaan työohjelma, joka kattaa vuodet 2021-2024.

  [Read more]
 • IMPEL Minikonferenssi vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

  2022

  Valmistunut

  Sääntelyyhteisössä on usein vain vähän tietoa siitä, miten monet sääntelyn täytäntöönpanovälineet on onnistuttu panemaan täytäntöön. Näiden välineiden ja lähestymistapojen esittelyä tarvitaan, jotta sääntelyelimistä saataisiin tehokkaampia ja toimivampia ja jotta ympäristönsuojelun taso olisi viime kädessä korkea.

  [Read more]
 • Big/Little TFS -hanke

  2021

  Jatkuva

  Useiden vuosien ja useiden IMPEL-hankkeiden aikana hankkeen aloittajat ovat havainneet, että useilla TFS-tarkastajilla on yhdessä ollut tuhansia TFS-alan tarkastuksia. Kaikki nämä tarkastukset ovat johtaneet siihen, että he tuntevat hyvin rajat ylittävien jätteiden siirtojen fyysisiin tarkastuksiin liittyvän lainsäädännön. Useista lainsäädäntömuutoksista ja lainsäädännön tarkistuksista huolimatta lainsäätäjien ja kentällä toimivien tarkastajien välillä ei kuitenkaan vieläkään ole yhteyttä, kun on kyse joistakin lainsäädännön yksityiskohdista. Näissä "yksityiskohdissa" voi olla kyse siitä, että lainsäädännöllä on tiettyjä aikomuksia, mutta koska EU:n tason lainsäätäjien ja TFS-tarkastajien välillä on pitkät viestintäyhteydet ja monia virastoja ja koska näitä "yksityiskohtia" ei välttämättä tuoda esiin kunkin maan prioriteeteissa suhteessa komissioon, koska ne ovat vain "yksityiskohtia".

  [Read more]
 • Laittoman pohjaveden porauksen ja pohjavedenoton torjunta (TIGDA)

  2021

  Jatkuva

  Pohjavesi on ja pysyy arvokkaana luonnonvarana ympäristölle ja ihmisen eri toiminnoille. Tähän luonnonvaraan kohdistuvia ympäristö- ja ihmisen aiheuttamia paineita ovat muun muassa ilmastonmuutos (kuivuus, tulvat jne.), (liiallinen) vedenotto ja pilaantuminen (pistemäinen ja hajakuormitus). Veden uudelleenkäyttö, veden puskurointi ja infiltraatio ovat joitakin mahdollisia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää makean pohjaveden tarvetta ja täydentää sen varastoja. Pohjaveden poraaminen ja ottaminen on kuitenkin edelleen tarpeen eri tarkoituksiin. Pohjaveden niukkuus ei ole enää pelkästään kuivien tai Välimeren maiden ongelma. Viimeaikaiset pitkät kuivuusjaksot ovat toistuvasti tehneet selväksi, että pohjavesivarantoja on hallinnoitava huolellisesti (sekä vedenotto että täydennys) kaikissa Euroopan jäsenvaltioissa ja maissa.

  [Read more]
 • BIOVAL - ekosysteemien palautumisen laskeminen

  2020

  Jatkuva

  Tietoisuus luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuden vaikutuksista ekosysteemeihin ja suojeltuihin lajeihin on edelleen puutteellista. On tutkittava tarkemmin, miten nämä vahingot voidaan laskea, jotta niistä tulisi hyödyllinen ja luotettava väline syytteeseenpanossa ja oikeudenkäynneissä. Joitakin hyviä esimerkkejä on jo olemassa. Esimerkiksi Suomessa syyttäjä on velvollinen käyttämään hinnastoa, jossa lasketaan ekosysteemeille ja suojelluille lajeille aiheutuvat vahingot. Tämä vaihtelee pienemmistä rikkomuksista luonnonvaraisiin rikoksiin, joissa on kyse raskaista uhanalaisista lajeista.

  [Read more]
 • Euroopan meren rajat ylittävä merilenkki

  2020

  Jatkuva

  Useat tutkimuslaitokset ovat useiden vuosien ajan seuranneet valaita käyttämällä suuria aluksia ja lauttoja havaintopaikkoina. Kaksi tärkeintä eurooppalaista verkostoa ovat ISPRA:n johtama FLT MED NETwork ja ORCA:n johtama Atlantin verkosto (joka julkaisee vuosittain Euroopan valaiden tilaa koskevan raportin). Verkostot ovat laajentumassa myös Välimeren eteläisiin maihin (kuten Tunisiaan ja Marokkoon). Kaikkien eri tutkimuslaitosten ryhmänjohtajien on ehdottomasti tavattava ja vahvistettava yhteistyötä, parhaita käytäntöjä ja parannettava yhteistä tutkimus- ja seurantaprotokollaa sekä laajennettava tutkimusten kattavuutta.

  [Read more]
 • Strateginen verkostoyhteistyö

  2020

  Jatkuva

  Suuri osa IMPEL Waste & TFS -klusterin työstä keskittyy rajat ylittävien jätteiden siirtojen sääntöjen noudattamiseen. Koska suuri osa jätteiden siirroista suuntautuu Euroopan ulkopuolisiin maihin, on tärkeää, että meillä on hyvät yhteydet näiden kohdemaiden viranomaisiin. Useimmilla IMPELin jäsenillä on vain vähän yhteyksiä näihin kaukaisiin maihin. Ympäristövahingot, kuten sähköisen jätteen dumppaaminen Afrikassa ja muovin dumppaaminen Aasiassa, ovat valitettavasti varsin yleisiä, ja näemme paljon rakenteellista laitonta kauppaa. Markkinat ovat dynaamiset, ja viimeaikaisen poliittisen kehityksen, kuten Kiinan tuontikiellon, seurauksena Euroopan viranomaisilla on vaikeuksia pysyä mukana käytännön tilanteessa. Näissä tapauksissa kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä.

  [Read more]
 • Pohjaveden pilaantumisen suuntauksen kääntyminen

  2020

  Jatkuva

  Art. Vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot muun muassa suojelemaan, parantamaan ja kunnostamaan kaikkia pohjavesimuodostumia, jotta pohjaveden hyvä tila saavutettaisiin joulukuuhun 2015 mennessä, ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet pilaavien aineiden pitoisuuksien merkittävän ja jatkuvan noususuuntauksen kääntämiseksi. Todellisuudessa kuitenkin 25 prosenttia EU:n pohjavesimuodostumista (ja esimerkiksi 36 prosenttia Saksassa) oli vuonna 2015 kemiallisesti huonossa tilassa, mikä johtuu pääasiassa maataloudesta peräisin olevien nitraattien ja torjunta-aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta. Lisäksi EEA:n vuonna 2018 antaman raportin mukaan pohjavesimuodostumien kokonaispinta-ala, jossa pilaantumisen on todettu lisääntyvän, on edelleen lähes kaksinkertainen verrattuna pinta-alaan, jossa pilaantumissuunta on kääntynyt päinvastaiseksi (9,9 % verrattuna 5,9 %:iin pinta-alasta).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter