IMPEL Logo

BIOVAL - ekosysteemien palautumisen laskeminen

2020

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tietoisuus luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuden vaikutuksista ekosysteemeihin ja suojeltuihin lajeihin on edelleen puutteellista. Tapa laskea nämä vahingot, jotta niistä tulisi hyödyllinen ja luotettava väline syytteeseenpanossa ja oikeudenkäynneissä, on aihe, jota on tutkittava tarkemmin. Joitakin hyviä esimerkkejä on jo olemassa. Esimerkiksi Suomessa syyttäjä on velvollinen käyttämään hinnastoa, jossa lasketaan ekosysteemeille ja suojelluille lajeille aiheutuvat vahingot. Tämä vaihtelee pienemmistä rikkomuksista luonnonvaraisiin rikoksiin, joissa on kyse raskaista uhanalaisista lajeista.

Monissa luonnonvaraisten eläinten salakuljetukseen ja luonnonvaraisiin eläimiin liittyvissä konferensseissa ja työpajoissa on korostettu tarvetta tehdä ekosysteemeille ja suojelluille lajeille aiheutuvat vahingot näkyviksi oikeudenkäynneissä. Tämä on tärkeää, koska se edistää syyttäjien ja tuomareiden, jotka eivät useinkaan ole erikoistuneet asiaan, tietoisuuden lisäämistä. Hyvä, objektiivinen ja vertailukelpoinen järjestelmä, jolla vahingot saadaan näkyviin, lisää tukea ‘hinnaston’ käytölle syyttäjä- ja tuomioistuinmenettelyissä.

Monia näkökohtia on otettava huomioon. Ensinnäkin rikkomisen ekologinen näkökulma. Onko toipuminen mahdollista vai ovatko rikoksen vaikutukset peruuttamattomia? Mikä on ennallistamiseen tarvittava aika? Onko suojelun tila vaakalaudalla? Siksi tarvitaan biologista tietoa ja tietoa siitä, miten ekosysteemit ja suojellut lajit toimivat. Toiseksi, onko tarpeen validoida/laskea ekologiset vahingot nykyisen talousjärjestelmän puitteissa. Tässä tarvitaan luovia ajattelijoita, joilla on tietoa talousjärjestelmiemme toiminnasta. Kolmanneksi tarvitsemme tietoa oikeudellisista menettelyistä, hallinto- ja rikosoikeudesta. Miten vahinkojen laskeminen on mahdollista toteuttaa tutkinta-, syyte- ja oikeudenkäyntimenettelyissä? Kysymyksiä on siitä, käytetäänkö tietoa vahingosta osana tuomiota (rikosoikeus) vai vahingon korjaamisen kustannustarpeena (hallinto- tai siviilioikeus) vai samanaikaisesti.

Viestintästrategiat on pidettävä mielessä ja niitä on pohdittava tämän hankkeen myöhemmässä vaiheessa, sillä yleisön tietoiseksi tekeminen luonnolle aiheutuneista vahingoista euroina ilmaistuna edistää myös tietoisuuden lisäämistä ja siten luontorikosten ennaltaehkäisyä.

Kaikki nämä asiat on otettava huomioon.

Tuotokset/tulokset:

  • Katsaus erilaisiin lähestymistapoihin ekosysteemeille ja suojelluille lajeille aiheutuneiden vahinkojen laskemiseksi osana syytteeseenpanoa ja oikeudenkäyntejä.
  • Suositus yhtenäisen lähestymistavan/prosessin löytämiseksi ekosysteemeille ja suojelluille lajeille aiheutuvien vahinkojen laskemiseksi.
  • Kehitetään yhtenäinen lähestymistapa ja prosessi ekosysteemeille ja suojelluille lajeille aiheutuneiden vahinkojen laskemiseksi ja niiden käyttämiseksi syytteeseenpano- ja oikeudenkäyntien yhteydessä.
  • Kehitetään tarvittavat välineet (esim. hinnasto, tietokanta jne.) ekosysteemeille ja suojelluille lajeille aiheutuvien vahinkojen laskemiseksi.
  • Koulutus/opastustilaisuudet ekosysteemeille ja suojelluille lajeille aiheutuvien vahinkojen laskentaprosessista ja työkalujen käytöstä.
  • Työkalujen käyttöönotto ekosysteemeille ja suojelluille lajeille aiheutuneiden vahinkojen laskemiseksi ja niiden käyttö syytteeseenpanossa ja oikeudenkäynneissä.

Seuraavat tiedostot/tiedot

  • Lintudirektiivi, 2009/147/EY.
  • Lintudirektiivi, 92/43/ETY.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Jatkuva – Period: 2020 – Topic: Luonnonsuojelu - Tags:

Subscribe to our newsletter