IMPEL Logo

Jäsenvaltioiden yhteiset sääntelypuitteet - Vertailuhanke

2010 - 2010

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Jäsenvaltioiden ympäristötarkastusviranomaiset käyttävät yhä useammin aloitteita paremman sääntelyn aikaansaamiseksi, jotta voidaan parantaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta samalla kun ympäristönsuojelun taso säilytetään tai parannetaan.

Ympäristötarkastusviranomaiset vastaavat usein haasteisiin, kuten resurssien rajallisuuteen ja ympäristöön kohdistuviin kasvaviin paineisiin.

Taloudelliset olosuhteet ja lisääntynyt kiinnostus sääntelyn todellisia tai havaittuja vaikutuksia kohtaan ovat myös voimakkaita tekijöitä, erityisesti yritysten ja teollisuuden osalta. Yksinkertaistetut ja virtaviivaistetut lähestymistavat ja keskittyminen sääntelyn tulosten parantamiseen ovat siksi monien EU:n sääntelyviranomaisten ja hallitusten keskeisiä tavoitteita.

Yhteisen sääntelykehyksen[1] luominen on esimerkki sääntelyn parantamista koskevasta aloitteesta, jota jotkin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai ovat toteuttaneet näiden haasteiden ratkaisemiseksi.

Lupa- ja vaatimustenmukaisuusjärjestelmät ovat usein kehittyneet ajan mittaan erillään toisistaan, ja niissä voi olla erilaisia menettelyjä ja sääntöjä, jotka luovat monimutkaisen sääntelyjärjestelmän. Yhteisen sääntelykehyksen luominen voi tarjota johdonmukaisen tavan panna täytäntöön nykyistä ja uutta lainsäädäntöä ja tunnustaa yhteisen tavoitteen eli ympäristön ja ihmisten terveyden suojelun. Se voi auttaa yksinkertaistamaan ja virtaviivaistamaan sääntelytoimia ja -prosesseja kehittämällä yhteisiä järjestelmiä, menettelyjä, ohjeita ja kieltä. Sen avulla voidaan myös varmistaa, että prosessit ja toimet ovat toimivampia, avoimempia ja joustavampia, ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa.

Monissa EU-maissa on viimeaikaisia esimerkkejä lainsäädännöstä, jota ne ovat nykyaikaistaneet ja jossa tämä on tarjonnut tilaisuuden tarkastella uudelleen sitä, miten oikeudelliset vaatimukset paketoidaan ja toimitetaan. Jäsenvaltiot ovat prosessissa eri vaiheissa ja kehittävät järjestelmiä omiin olosuhteisiinsa sopiviksi. Tämä tarjoaa mahdollisuuden oppia erilaisista valinnoista, joita tehdään tai on jo tehty.

[1] Sääntelytoimien ja -prosessien yksinkertaistaminen ja virtaviivaistaminen kehittämällä yhteisiä järjestelmiä, menettelyjä, ohjeita ja kieltä.

 

Number: 2010/16 – Status: Valmistunut – Period: 2010 - 2010 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter