IMPEL Logo

Vertailuohjelma ilmanlaatunormien täytäntöönpanemiseksi ja noudattamisen valvomiseksi teollisuuden ilmapäästöjen osalta (PIAQ), vaihe I - II.

2010 - 2011

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Laadunlaatudirektiivi ja sen tytärdirektiivit on pantu täytäntöön EU:n jäsenvaltioissa viime vuosina. Vuonna 2007 aiempi IMPEL-hanke (jossa Itävalta oli johtava kumppani) mahdollisti asiantuntemuksen vaihdon ilman pilaantuneilla alueilla sijaitsevien laitosten lupien myöntämisessä, joka perustui joissakin jäsenvaltioissa tehtyyn kyselyyn. Vuonna 2009 tehty suppea tutkimus osoitti, että direktiivit on pantu käytännössä täytäntöön eri tavoin eri IMPEL-jäsenvaltioissa. Asiantuntijoiden väliset yhteydet näissä maissa vahvistivat eroja, jotka johtavat erilaisiin ilmanlaadun hallintatoimiin teollisuuden, liikenteen ja merenkulun alojen lupien myöntämisessä ja täytäntöönpanossa. Näistä erilaisista toimista ja niiden vaikutuksista itse ilmanlaatuun ei kuitenkaan tiedetä paljon. Tiedämme toki, että myös liikenne ja merenkulku vaikuttavat ilmanlaatuun. Tämä hanke on kuitenkin rajattu koskemaan vain teollisuuden päästöjä, kun otetaan huomioon IMPEL-ohjelman pääpaino ja käytettävissä olevan ajan ja resurssien rajallisuus.

Yleisesti on hyvin vaikeaa suhteuttaa yksittäisen laitoksen tai paikan päästöt ilmanlaatuun. Paikalliseen ilmanlaatuun kohdistuu usein paineita alueilla, joille on keskittynyt paljon teollisuutta. Tämä herättää kysymyksen siitä, onko tällaisilla alueilla sijaitsevalla lisäyrityksellä merkittävä lisävaikutus paikalliseen ilmanlaatuun tai kansallisiin päästörajoihin. Ja myös sitä, millaiset lupa-, valvonta- tai täytäntöönpanostrategiat johtaisivat parhaaseen ilmanlaatuun.

Vaihe I

Hankkeen päätavoitteena on tunnistaa parhaat käytännöt EU:n ilmanlaatudirektiivien soveltamisessa (täytäntöönpano, valvonta ja valvonta) teollisuuden ilmapäästöjen osalta. Tavoitteet saavutetaan:

 • Vaihdetaan tietoja ilmanlaatudirektiivien täytäntöönpanosta teollisuuden ilmapäästöjen osalta kyselylomakkeen ja työpajan avulla.
 • Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa myös muita toimenpiteitä.
 • Tunnistetaan parhaat valvontakäytännöt ja niiden vaikutukset päästöihin tärkeimmillä teollisuudenaloilla.
 • Päätoimialoittain.
 • Arvioidaan erilaisten käytäntöjen, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusta ilmanlaatuun.
  Tunnistetaan EU:n yhteiset parhaat käytännöt.
 • Huomioidaan EU:n parhaat käytännöt.
  Huomioidaan EU:n parhaat käytännöt.
 • Tehdään nämä parhaat käytännöt kaikkien IMPEL-jäsenvaltioiden saataville.
 • Hankeraportin laatiminen, joka sisältää havainnot, päätelmät ja suositukset.

 

Vaihe II

IMPELin tavoitteena on parantaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa jäsenvaltioissa. Tässä hankkeessa jäsenvaltiot tehostavat tietojenvaihtoa ja jatkavat asiantuntemuksensa ja hyvien käytänteiden kehittämistä ilmanlaatudirektiivien käytännön täytäntöönpanossa (valvonnassa ja täytäntöönpanossa). Kun ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin enemmän tietojen ja kokemusten vaihtoon keskeisistä sääntelykysymyksistä, hankkeen toisessa vaiheessa pyritään kartoittamaan parhaita käytäntöjä teollisuuden tarkastus- ja täytäntöönpanotoimissa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, mikä parantaa ympäristövaikutuksia IMPELin jäsenmaissa. Teollisuuden, liikenteen ja merenkulun päästöt vaikuttavat osaltaan ilmanlaadun eroihin EU-maissa. Tässä PIAQ-hankkeessa keskityttiin teollisuuden päästölähteisiin maissa, joissa on laajempia teollisuustoiminnan alueita.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Valmistunut – Period: 2010 - 2011 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter