IMPEL Logo

Ihmisten terveyden huomioon ottaminen IPPC:ssä

2003 - 2004

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tässä hankkeessa laadittiin raportti siitä, miten ihmisten terveyteen kohdistuvat vaikutukset otetaan huomioon ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun direktiivin (IPPC-direktiivin) mukaisissa lupamenettelyissä. Tarkastelemalla jäsenvaltioiden tämänhetkisiä erilaisia lähestymistapoja tähän kysymykseen on laadittu hyvän käytännön opas. Tämä opas auttaa jäsenvaltioita määrittelemällä yhteisiä periaatteita ja menettelyjä, joita ne voivat ottaa huomioon pannessaan IPPC-direktiiviä täytäntöön. IPPC-direktiivissä painotetaan aiempaa lainsäädäntöä enemmän ihmisten terveyden suojelua ympäristösääntelyn avulla. Hankkeessa todettiin, että useimmissa Euroopan jäsenvaltioissa terveyden- ja ympäristönsuojelun vastuu ei ole samalla taholla. IPPC:n täytäntöönpano on siksi haastavaa ja edellyttää merkittävää yhteistyötä.

Hankkeen tärkeimmät tulokset ovat:

  • Hakijoille olisi annettava ohjeita terveyden arviointia varten IPPC:n avulla.
  • Mitä?
  • Terveyden suojelun varmistamiseksi on tarpeen noudattaa tiukasti ympäristöterveyteen perustuvia ympäristönlaatunormeja (EQS).
  • Paikalliset herkät reseptorit voivat oikeuttaa perusteellisemman arvioinnin, vaikka terveysperusteiset ympäristönlaatunormit eivät ylittyisikään.
  • Jos kotimaiset ympäristönlaatunormit ylittyvät, olisi annettava enintään 12 kuukautta aikaa parannuksille, joilla varmistetaan vaatimustenmukaisuus.
  • Olisikin oltava lakisääteinen terveysneuvonantaja, jota kuullaan sekä lupaluonnoksesta että hakemuksesta.
  • Lupaviranomaisen olisi annettava selkeä selvitys siitä, miten lupapäätökseen on päädytty.

Hyvät käytännöt -opas toimii hyödyllisenä vaikuttamisvälineenä, jonka avulla voidaan positiivisesti kyseenalaistaa se, miten jäsenvaltiot suhtautuvat IPPC:n täytäntöönpanoon. Tämä hanke on korostanut, että ihmisten terveyden suojelu on olennainen osa ympäristönsuojelua. Siinä, miten tätä asiaa hoidetaan eri jäsenvaltioissa, on epäjohdonmukaisuuksia, ja tässä hyvien käytäntöjen oppaassa käsitellään näitä kysymyksiä. Hankkeessa luotu verkosto on arvokas voimavara sekä IMPELille että EU:lle, ja sen olisi jatkossakin jaettava meneillään olevia kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät terveyteen IPPC:n avulla.

Number: 2004/10 – Status: Valmistunut – Period: 2003 - 2004 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter