IMPEL Logo

Helpon ja joustavan riskinarviointivälineen kehittäminen osana Euroopan ympäristölainsäädäntöön ja RMCEI:hen liittyvien ympäristötarkastusten suunnittelua (easyTools).

2010 - 2011

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Vaihe I

Ympäristötarkastusten vähimmäiskriteerejä koskevan suosituksen (RMCEI) ja IMPEL:n “Step by step guidance book for planning of environmental inspection”-oppaan keskeinen kysymys on ympäristötarkastusten priorisointi. Olennainen osa tätä priorisointia on teollisen tai vastaavan toiminnan aiheuttamien ympäristöhäiriöiden todennäköisyyden arviointi. Näillä riskinarvioinneilla on keskeinen rooli myös Seveso II -direktiivin ja teollisuuspäästödirektiivin (IED) mukaisessa tarkastusten suunnittelussa.

Riskikriteerien kvantifiointiin tarvittavien perustietojen saatavuus vaihtelee suuresti EU:n jäsenvaltioiden välillä. Jo tämä merkitsee sitä, että nykyiset riskinarviointivälineet, jotka edellyttävät tiettyä kiinteää tietopakettia, eivät täytä useimpien jäsenvaltioiden tarpeita. Tämän vuoksi lähes jokainen toimivaltainen tarkastusviranomainen tarvitsee oman riskinarviointivälineen. Näiden johtopäätösten perusteella tämän hankkeen tavoitteena on kehittää joustava ja käyttäjäystävällinen ohjelma ympäristöriskien arviointia varten tarkastusten suunnittelun yhteydessä kehittyneenä vuorovaikutteisena tietoteknisenä välineenä Internetistä.

Vaihe II

Hankkeen toisen vaiheen päätavoitteet ja päämäärät olivat tuottaa:

  • Kokoelma arvioiduista riskikriteereistä, niiden arvosta ja käytännöllisyydestä tarkastusten suunnitteluprosessissa;
  • joustava ja käyttäjäystävällinen ohjelma riskien arviointia varten ympäristötarkastusten suunnittelussa kehittyneenä vuorovaikutteisena tietoteknisenä työkaluna internetistä, joka on saatavilla IMPELin kotisivulta;
  • Loppuraportti ja riskinarviointiohjeet.

Se on kehittänyt joustavan ja käyttäjäystävällisen ohjelman ympäristötarkastusten suunnitteluun liittyvää riskinarviointia varten internetistä saatavana sovelluksena. Riskinarviointityökalu on osa “suunnittelusykliä”, joka on kuvattu “Doing The Right Things” -hankkeessa (DTRT) kehitetyssä “Askel askeleelta -oppaassa ympäristötarkastusten suunnittelua varten”. Siinä otetaan huomioon IMPELin jäsenmaiden tarpeet sekä eurooppalaisen ympäristölainsäädännön, kuten tulevan teollisuuspäästödirektiivin, vaatimukset, ja se liitetään suositukseen ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista (RMCEI). Se perustuu IMPELin jäsenmaissa nykyisin käytössä olevien riskinarviointivälineiden arvioinnin tuloksiin. Lisäksi arvioidaan tähän asti käytettyjä riskikriteerejä ja IED-ehdotuksessa lueteltuja kriteerejä. Tämä tehdään IPPC:n uudelleenlaadintaehdotuksen IMPEL-arvioinnin ja RMCEI:n jatkokehittämistä koskevan IMPEL:n panoksen perusteella, jotta niistä saataisiin käytännöllisempiä.

Seurantaan liittyvät tiedostot/tiedot

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Valmistunut – Period: 2010 - 2011 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter