IMPEL Logo

Oikeiden asioiden tekemisen metodologia

2006 - 2009

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Vaihe I. Vertailuohjelma ympäristötarkastusten priorisoinnista

Vertailuohjelman yleistavoitteena on saada kokonaiskuva siitä, miten eri jäsenvaltiot suorittavat tarkastuksia ja miten ne vaihtavat kokemuksia keskenään. Tavoitteena on myös, että EU:n tarkastajat vaihtavat tietoja ja keskustelevat siitä, miten tarkastuksia voidaan tehdä ympäristölainsäädännön noudattamisen valvomiseksi. Tiedonvaihto edistää rajat ylittävää yhteistyötä sekä maiden välistä keskinäistä ymmärrystä. Tämän hankkeen tavoitteena oli tutkia ja analysoida yhtäläisyyksiä ja eroja IMPEL-jäsenmaiden tarkastusviranomaisten ympäristötarkastusten priorisointia koskevassa lähestymistavassa, hankkia ymmärrystä siitä, miten IMPEL-jäsenmaiden tarkastusviranomaiset käsittelevät tarkastussuunnitelmissaan ja -ohjelmissaan “vaihtoehtoja”, ja edistää käytännön tietojen saatavuutta ympäristötilanteesta ja poliittisen päätöksentekoprosessin tehokkuudesta poliittisille päättäjille.

Vaihe II. Vaiheittainen ohjekirja ympäristötarkastusten suunnittelua varten

Vuonna 2006 Alankomaat johti IMPEL-vertailuohjelmaa Doing the right things I. Yksi hankkeen päätavoitteista oli tutkia, miten tarkastusviranomaiset asettavat tehtäviään ja toimintojaan koskevat prioriteetit, mikä on yksi tärkeimmistä vaiheista tarkastussuunnitelmien laatimisessa. Hankkeen tärkeä suositus oli kehittää ympäristötarkastusten suunnittelua koskeva käytännön opas, joka olisi riittävän joustava, jotta se vastaisi IMPEL-maiden tarkastusviranomaisten erilaisiin tarpeisiin ja samalla mahdollistaisi RMCEI:n vaatimusten noudattamisen.

Vaihe III. Ympäristötarkastusten suunnittelua koskevan vaiheittaisen oppaan toteuttaminen

.

Tämän vuosina 2008 ja 2009 toteutetun hankkeen päätavoitteena oli helpottaa, tukea ja edistää Doing the right things -menetelmän toteuttamista vaiheittaisten ohjeiden avulla. Työpajoihin ja koulutustilaisuuksiin osallistui käytännön toimijoita 24:stä IMPELin jäsenmaasta. Kaikki tavoitteet saavutettiin pääraportissa kuvattujen tuotteiden avulla. Päätelmien perusteella annettiin suosituksia IMPELin tulevaa työtä ja jatkotoimia varten.

Hankkeen hallinnoinnin aikana saatiin hyödyllisiä kokemuksia, jotka jaetaan tässä.

Hankkeen aikana saatiin hyödyllisiä kokemuksia, jotka jaetaan tässä.

Hankkeen tuloksena voidaan yleisesti ottaen todeta, että IMPELin jäsenmaissa on lisääntynyt tietämys vaiheittaisessa ohjekirjassa kuvatusta menetelmästä, lähes kaikissa IMPELin jäsenmaissa on aloitettu keskustelu menetelmän toteuttamisesta ja useat tarkastusviranomaiset ovat toteuttaneet menetelmän onnistuneesti.

Hankkeen tuloksena on myös, että IMPELin jäsenmaissa on lisääntynyt tietämys vaiheittaisessa ohjekirjassa kuvatusta menetelmästä.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Valmistunut – Period: 2006 - 2009 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter