IMPEL Logo

Täytäntöönpanotoimet I - III

2006 - 2013

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Jätteenkuljetusasetus (1013/2006/EY) velvoittaa jäsenvaltioita tarkastamaan jätteiden siirrot ja tekemään yhteistyötä keskenään.

Pakkokeinohankkeiden sarja perustettiin seuraavista syistä:

 • Jotkut jäsenvaltiot ilmoittivat tarvitsevansa virallisen hankekehyksen, jotta se voitaisiin yhdistää niiden omissa maissa tehtäviin täytäntöönpanotarkastuksiin;
 • .
 • Kansainvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää kansainvälisten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi; ja
 • Kentällä toimivien täytäntöönpanoviranomaisten verkostoa olisi ylläpidettävä ja laajennettava kattamaan kaikki jäsenvaltiot
 • .

Hankkeen tavoitteet ovat:

 1. Työskennellä sen eteen, että tarkastusten taso olisi riittävä kaikissa jäsenvaltioissa ja että valvonta olisi yhdenmukaista kaikissa EU:n poistumispaikoissa;
 2. Edistetään tarkastuksia paikan päällä lastauspaikoilla ja kannustetaan tarkastusten tekemistä "kehdosta hautaan" -lähestymistapaa laittomien kuljetusten minimoimiseksi;
 3. Varmennetaan jätteiden määränpää ja käsittely niiden määränpäässä Euroopassa tai sen ulkopuolella;
 4. Tarjota kaikille jäsenvaltioille helposti saatavilla oleva eurooppalainen täytäntöönpanohanke ja kannustaa niitä yhteistyöhön;
 5. Havaita laittomat jätteiden siirrot ja estää tulevat siirrot tehokkaan viestinnän ja opastuksen avulla;
 6. Helpottaa laittoman siirron jälkeisiä takaisinottomenettelyjä;
 7. Pidetään yllä ja parannetaan etulinjan tarkastajien verkostoa, tarkastusmenetelmiä, tietojen ja tietämyksen vaihtoa; ja
 8. osoitetaan, että jäsenvaltiot suhtautuvat vakavasti WSR:n täytäntöönpanoon.

Keskeiset toimet:

Toimiin kuului erilaisten täytäntöönpanotoimien toteuttaminen, tiedonvaihto ja valmiuksien kehittäminen sekä olemassa olevien välineiden päivittäminen. Täytäntöönpanotoimiin kuuluivat tie-, satama- ja yritystarkastukset, viestintä ja valmiuksien kehittäminen kattoivat tarkastajien vaihdon, basecamp-verkkotiedonvaihdon, tapaustutkimukset, webinaarit, parhaiden käytäntöjen kokoukset ja verkkokyselyn.

Tulokset ja suositukset 2012-2013

Vuonna 1 tehtiin yhteensä 9335 hallinnollista ja 6964 fyysistä kuljetustarkastusta. Näistä tarkastuksista 21,4 prosenttia oli jätteiden siirtoja, joista 28,5 prosenttia (424) oli jätteensiirtoasetuksen (WSR) vastaisia. Samana ajanjaksona tehtiin 225 yritystarkastusta, joista 184 liittyi jätteisiin, ja niissä havaittiin 42 rikkomusta.

Vuoden 2 aikana tehtiin yhteensä 2555 hallinnollista ja 3560 fyysistä kuljetustarkastusta. Jätteiden siirtojen osuus oli 27,4 % (1673), ja näistä jätteisiin liittyvistä kuljetustarkastuksista 587 (35 %) oli WSR:n vastaisia. Samana ajanjaksona tehtiin 210 yritystarkastusta, joista 170 liittyi jätteisiin, ja niissä havaittiin 58 rikkomusta.

Kuljetus- ja yritystarkastukset yhdistämällä jätteiden siirron rikkomusten määrä on noussut vuoden 1 28 prosentista 35 prosenttiin vuonna 2.

Vuonna 1 oli 28 prosenttia ja vuonna 2 35 prosenttia.

Kuljetusrikkomuksissa yleisimmin havaitut jätevirrat olivat ‘sekalainen yhdyskuntajäte’ ja ‘kuiva kierrätettävä’ jäte. Yritystarkastuksissa sähköjätteiden osuus kaikista rikkomuksista oli 36 %. Suurin osa laittomista siirroista näyttää olevan EU:n sisäisiä siirtoja. Yleisin OECD:n ulkopuolinen määräpaikka on kuitenkin Kiinaan ja Hongkongiin suuntautuvat siirrot. Yhteistyö muiden viranomaisten (esim. poliisi ja tulli) kanssa on edelleen vilkasta. Tämä saattaa olla yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka nostavat jätteiden tarkastusten havaitsemisastetta ja rikkomusten määrää.

Hankkeen tulokset osoittavat, että ympäristösääntelyviranomaiset ovat edistyneet merkittävästi. Tämä on saavutettu useimpien Euroopan maiden aktiivisella osallistumisella, täytäntöönpanotoimien koordinoinnilla, onnistuneilla virkamiesten vaihto-ohjelmilla ja hyvien käytäntöjen levittämisellä.

Mutta se, että kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät osallistu eivätkä vaihda tietoja, ja rikkomusten korkea määrä osoittavat kuitenkin myös, että tarvitaan vielä huomattavia ponnisteluja, jotta voidaan parantaa täytäntöönpanoa ja sulkea yhteisöstä poistuvat pakoreitit (esim. satamahyppyjen avulla). Fyysistä valvontaa voitaisiin laajentaa useampiin rajoihin ja satamiin, ja alueellista yhteistyötä voitaisiin edelleen vahvistaa. IMPEL jatkaa tätä työtä jatkohankkeessa, jonka tarkoituksena on auttaa Euroopan maita laittomien jätekuljetusten torjunnassa.

Number: 2006/21 - 2008/05 - 2011/18 - 2011/25 - 2012/15 - 2013/22 – Status: Valmistunut – Period: 2006 - 2013 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter