IMPEL Logo

Ympäristöonnettomuuksien ja hätätilanteiden torjunta

2018

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Kansallisten lakien ja asetusten kirjo on moninainen, ja ne edellyttävät toiminnanharjoittajilta suunnitelmia ja järjestelyjä, joilla ehkäistään, torjutaan ja kunnostetaan luonnonkatastrofeista ja teknisistä häiriöistä johtuvia ympäristövahinkoja. Ympäristönsuojeluvirastoilla on myös monenlaisia tehtäviä ja vaatimuksia, joiden tarkoituksena on auttaa toiminnanharjoittajia ennaltaehkäisemään häiriötilanteita sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan häiriö- ja hätätilanteiden torjuntaa. Tämä tehtävien ja vaatimusten moninaisuus on todennäköisesti johtanut epäjohdonmukaisiin järjestelyihin ympäristöonnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin reagoimiseksi.

Tämä hanke tarjoaa tilaisuuden tunnistaa ja oppia parhaita käytäntöjä ympäristöonnettomuuksiin ja hätätilanteisiin reagoimiseksi ja helpottaa niiden täytäntöönpanoa EU:n talouskumppanuussopimuksissa. Tämä puolestaan parantaa ympäristönsuojelua Euroopassa erityisesti silloin, kun rajat ylittävät vaikutukset ovat mahdollisia, ja auttaa varmistamaan, että ympäristövahingot korjataan tehokkaammin onnettomuuden jälkeen.

Odotetut tulokset:

  • Kirjallisuustutkimus ympäristöonnettomuuksien ja hätätilanteiden torjuntajärjestelyistä valituissa talouskumppanuussopimuksissa EU:ssa ja sen ulkopuolella nykyisten käytäntöjen ja nykyisten järjestelyjen keskeisten osatekijöiden kartoittamiseksi.
  • Myös tutkimuksessa selvitetään nykyiset käytännöt ja nykyisten järjestelyjen keskeiset osat.
  • Luotiin yksinkertainen kyselylomake, jolla selvitetään, millaisia häiriö- ja hätätilannetoimintajärjestelyjä on jo käytössä talouskumppanuussopimuksissa Euroopassa ja muualla.
  • Raportti parhaiden käytäntöjen tapaustutkimuksista ja keskeisiin osatekijöihin perustuvista ohjeista, joita levitetään eri muodoissa EU:n talouskumppanuussopimusten välillä parhaiden käytäntöjen edistämiseksi ja niistä tiedottamiseksi. Mahdollisuuksien kartoittaminen hankkeen tulosten ja parhaiden käytäntöjen ohjeiden välittämiseksi henkilökohtaisesti kootuille talouskumppanuussopimusten edustajille.

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Valmistunut – Period: 2018 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter