IMPEL Logo

Euroopan meren rajat ylittävä merilenkki

2020

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Monien vuosien ajan useat tutkimuslaitokset ovat työskennelleet valaiden seurannan parissa käyttäen suuria aluksia ja lauttoja tarkkailualustoina. Kaksi tärkeintä eurooppalaista verkostoa ovat ISPRA:n johtama FLT MED NETwork ja ORCA:n johtama Atlantin verkosto (joka julkaisee vuosittain “Euroopan valaiden tila”). Verkostot ovat laajentumassa myös Välimeren eteläisiin maihin (kuten Tunisiaan ja Marokkoon). Kaikkien eri tutkimuslaitosten ryhmänjohtajien on tavattava ja vahvistettava yhteistyötä, parhaita käytäntöjä ja parannettava yhteistä tutkimus- ja seurantaprotokollaa sekä laajennettava tutkimusten kattavuutta.

Julkisten tutkimuslaitosten, IMPELin jäsenten, yksityisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen verkosto saa tilaisuuden liittyä yhteen lisätäkseen seurantaprotokollan kapasiteettia, jotta voidaan kerätä ympäristötietoa, jota tarvitaan vesiekosysteemeihin liittyvissä EU:n direktiiveissä.

Hyvinvointitutkimuslaitosten, IMPELin jäsenten, yksityisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen verkosto saa tilaisuuden liittyä yhteen lisätäkseen seurantaprotokollan kapasiteettia.

Hankkeen päätavoitteena on yhdistää kaksi verkostoa (Välimeren ja Atlantin verkosto) ja laajentaa verkostoja Välimeren alueen eteläisiin maihin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon vahvistamiseksi Euroopassa.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää kaksi verkostoa (Välimeren ja Atlantin verkosto) ja laajentaa verkostoja Välimeren alueen eteläisiin maihin.

Yhteistyökumppanina toimineen Interreg Med -hankkeen (MedSeaLitter) tulosten perusteella on lisäksi julkaistu uudet ohjeet merten roskaantumisen kartoittamiseksi. IMPEL-hankkeemme tavoitteena on myös siirtää tulokset näille kahdelle verkostolle ja niiden tutkimuslaitoksille, jotta ne voisivat kerätä yhdessä tietoja valaista/kilpikonnista ja merten makrororoskista. Kehitetty meren roskaantumista koskeva protokolla on jaettu YTK:n meren roskaantumista käsittelevän työryhmän kanssa, ja se julkaistaan myös YTK:n uusissa merien roskaantumisen seurantaa koskevissa ohjeissa.

Tulokset

Tuloksena on yhteinen tarkistettu pöytäkirja (1. vaihe), jonka avulla voidaan kerätä tietoja mainittujen EU:n direktiivien (ensisijaisesti MSFD) ja alueellisen merioikeusyleissopimuksen tarpeiden täyttämiseksi, kuten tietoja lajien altistumisriskistä muoviroskille, ja asettaa myös meren roskaantumisen perustasot avomerialueilla. Tulosten pohjalta on tarkoitus toteuttaa useita tulevia vaiheita, jotta lähitulevaisuudessa saadaan aikaan täydellinen pöytäkirja, joka on myös kokenut kaikki testaus-, levitys- ja aktivointivaiheet.

Vuoden 2021 työpaketin tavoitteena on FLT Europe IMPEL 2020 -hankkeen kauhavaiheen jälkeen täyttää kaikki eri seurantaprotokollien puutteet, jotta ne voidaan standardoida ja laatia suuntaviivat päätöksenteon tehokkaaksi tukemiseksi kaikkialla Euroopassa ja meristrategiadirektiivin (MSFD) ja muiden EU:n ympäristödirektiivien noudattamiseksi meriveden osa-alueella.

Seurantaan liittyvät tiedostot/tiedot

  • Habitaattidirektiivi (92/43/ETY).
  • Meristrategiapuitedirektiivi (2008/56/EY).
  • Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EY).
  • Uusi jätedirektiivipaketti.
  • SUP-direktiivi 2019/94/EU.
  • Aluemeriä koskeva yleissopimus (Barcelona ja OSPAR).

Number: 2021/08-WP8, 2020/14 – Status: Jatkuva – Period: 2020 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter