IMPEL Logo

IMPEL kestävän kehityksen puolesta

2022

Jatkuva

Hankkeen "IMPEL for sustainability-Heal the world" tarkoituksena on saada tietoa IMPEL-verkoston kiinnostuksesta kestävän kehityksen kasvatukseen. 

Päätavoitteena olisi luoda asiantuntijaverkosto, joka työskentelee yhdessä kestävän kehityksen ympäristökasvatuksen käyttöönotosta viittaus Euroopassa kaikille kasvatusyhteisöille ja kansalaisille yleensä, jota kutsutaan elinikäiseksi kasvatukseksi.

Edelliseen upotetut tavoitteet:

  • Yhteistyötä kestävän kehityksen ympäristökasvatuksen viemiseksi luokkahuoneen ulkopuolelle rakentamalla siltoja ilmaston kiireellisyyden aikana, jotta voidaan laajentaa yhteisön ponnisteluja kohti tehokasta muutosta.
  • Kehitetään ja jaetaan resursseja, aineistoja ja tutkimustietoa ympäristökestävyyttä edistävästä oppimisesta, tunnistetaan, tallennetaan ja jaetaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä, myös olemassa olevien verkkoalustojen kautta, ja tuetaan koulutuksessa ja ympäristökestävyyden edistämisessä aktiivisten kansallisten ja muiden organisaatioiden verkostoitumista virallisen ja ei-virallisen kasvatuksen ja opetuksen alalla.

Hankkeessa keskitytään siihen, miten IMPEL voi hankkeidensa tulosten avulla antaa panoksia yliopistojen, ammatillisen koulutuksen, lukioiden ja jopa varhaisimpien ympäristökasvatuksen alojen (varhaislapsuus, peruskoulu ja lukio) koulutukseen, tukea virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen ympäristökasvatuksen alojen muuttamista kohti uutta kestävän kehityksen kulttuuria ja käyttää ympäristökasvatusta ilmastonmuutoksen nykyisten inhimillisten vaikutusten, kuten säähän liittyvien katastrofien ja ilmasto-epäoikeudenmukaisuuden, käsittelemiseen ja samalla uuden tulevaisuuden maailman luomiseen ja sen tasapainottamiseen.

Verkostossa työskenneltäisiin seuraavilla kahdeksalla erityisalalla, jotka keskittyisivät pääasiassa korkeakouluihin, ammatilliseen koulutukseen ja aikuiskoulutukseen (suunnattu eri ammattijärjestöille): Varhaislapsuus, peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, yliopisto, epävirallinen koulutus ja aikuiskoulutus.

Hanke on linjassa komission strategian kanssa, joka sisältyy komission 14. tammikuuta 2022 antamaan suositusehdotukseen oppimisesta ympäristön kestvyyden edistmiseksi, jossa annetaan yksityiskohtaisia tietoja uudesta eurooppalaisesta osaamiskehikosta, jolla edistetään ilmastonmuutokseen ja kestvn kehitykseen liittyvien tietojen, taitojen ja asenteiden kehittmist. Lisäksi se sitoutuu yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa muun muassa kehittämään ja vaihtamaan tukimateriaalia ja helpottamaan hyvien käytänteiden vaihtoa. 

Siten IMPELille on myös syy tilaisuuteen työskennellä tämän hankkeen parissa: "Yhdessä voimme tehdä sen".


Number: 2022(VIII) WG-6 – Status: Jatkuva – Period: 2022 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter