IMPEL Logo

Täytäntöönpanohaaste - tulosten sisällyttäminen IMPELin työohjelmaan.

2015 - 2017

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

IMPEL toteutti hiljattain tutkimuksen "Challenges in the practical implementation of EU environmental law and how IMPEL could help overcome them" (EU:n ympäristölainsäädännön käytännön täytäntöönpanoon liittyvät haasteet ja miten IMPEL voisi auttaa niiden ratkaisemisessa), johon sisältyi kyselylomaketutkimus ja asiakirjatutkimus, joiden avulla pyrittiin kartoittamaan keskeiset täytäntöönpanoon liittyvät haasteet, joita ympäristöviranomaiset kohtaavat sen jäsenmaissa. Tutkimus on tuottanut erittäin hyödyllistä tietoa, joka auttaa IMPELin tulevien työohjelmien kohdentamisessa.

Jatkossa tarvitaan lisätyötä, jotta voidaan tarkentaa havaittujen täytäntöönpanohaasteiden yksityiskohtaisempaa luonnetta ja tutkia monialaisia kysymyksiä ja teemoja. Tämä on arvokas panos, jonka avulla voidaan määritellä IMPELin viiden asiantuntijaryhmän erityiset painopisteet ja muotoilla IMPELin monivuotista strategiaa tulevaisuutta varten.

Tämän työn avulla voidaan myös tunnistaa alustavia mahdollisuuksia parantaa tutkimusmenetelmiä, ja se on tärkeä panos myöhemmin toteutettavassa erityishankkeessa, joka koskee tätä asiaa. Menetelmä auttaa maita ja organisaatioita tunnistamaan suuntauksia ja kehityssuuntia, jotka liittyvät täytäntöönpanon esteisiin jäsenvaltioissa.

Tämän hankkeen tavoitteena oli saavuttaa seuraavat tavoitteet:
1. Parempi ymmärrys täytäntöönpanohaasteiden ja monialaisten teemojen ja kysymysten välisistä yhteyksistä.
2. Suurempi selkeys täytäntöönpano-ongelmien perimmäisistä syistä ja siitä, missä niitä esiintyy, sekä siitä, miten IMPEL voi puuttua niihin työohjelmaansa sisältyvien hankkeiden ja toimien avulla.
3. Paremmin priorisoitu ja kohdennettu työohjelma tuleville vuosille, josta on enemmän hyötyä IMPELin jäsenille, jotka osallistuvat ohjelmaan.
4. Tutkimusmenetelmien alustavien parannusmahdollisuuksien tunnistaminen.

Vaihe II

Toteutettiin seurantatutkimus, koska tarvittiin lisätyötä, jotta voitiin tarkentaa havaittujen täytäntöönpanohaasteiden yksityiskohtaisempaa luonnetta ja tutkia läpileikkaavia kysymyksiä ja teemoja. Tämä antaisi arvokkaan panoksen, jonka avulla voitaisiin määritellä IMPELin viiden asiantuntijaryhmän erityiset painopisteet ja muokata IMPELin monivuotista strategiaa tulevaisuutta varten.

Tämän työn avulla voitiin myös yksilöidä alustavia mahdollisuuksia parantaa tutkimusmenetelmiä, ja se on tärkeä panos asiaa koskevassa erityishankkeessa, joka on tarkoitus toteuttaa myöhemmin

Jatkotutkimus (2017)

Etukeskusteluja EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanohaasteista on käyty paljon Euroopan tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla. Seitsemännessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa tämä on nostettu esiin yhtenä keskeisenä asiana, jota on parannettava kaikkialla Euroopassa. Euroopan komissio on nyt laatinut kullekin jäsenvaltiolle omat "ympäristön täytäntöönpanon arvioinnit", joissa kartoitetaan ympäristön täytäntöönpanon vahvuudet ja heikkoudet kansallisella ja alueellisella tasolla. Tämän hankkeen keskeiseksi välineeksi suunniteltua kyselyä voivat myös asianomaiset jäsenvaltiot käyttää tarkistaakseen ympäristövaikutusten arvioinnissa havaittujen puutteiden tosiasiat, syyt ja mahdolliset korjaustoimenpiteet, ja se voi tarjota hyödyllistä lisätietoa kansallisessa tai alueellisessa vuoropuhelussa tässä yhteydessä.

IMPEL saa lisätietoa siitä, mihin ja miten se voi parhaiten keskittää ponnistelunsa täytäntöönpanon parantamiseksi. Toistamalla vuoden 2014 kyselytutkimus täytäntöönpanon puutteista ja mahdollisista korjaavista toimista tämä hanke voi myös kerätä tietoa suuntauksista ja kehityksestä, mikä edistää sellaisenaan poliittisten päättäjien tietopohjaa.

Tavoitteena on yksilöidä täytäntöönpanohaasteet, joita IMPELin jäsenet kohtaavat vuonna 2017, ja verrata niitä vuonna 2014 kerättyihin tietoihin. Kyselylomaketta soveltavien hallintojen ja jäsenvaltioiden olisi saatava yleiskuva yksittäisistä täytäntöönpanohaasteistaan ja kerättävä ideoita ja näkemyksiä mahdollisista korjaustoimenpiteistä. IMPELin olisi käytettävä tietoja ja niiden vertailua vuoden 2014 tietoihin, jotta se voi mukauttaa työohjelmansa painopistettä avainkysymyksiin, tunnistaa suuntauksia ja kehitystä sekä tukea parhaiden korjaavien keinojen leviämistä niihin haasteisiin, joihin verkosto voi vaikuttaa.

Suhteessa olevat tiedostot/tiedot

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Valmistunut – Period: 2015 - 2017 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter