IMPEL Logo

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin täytäntöönpano

2017

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on yksi EU:n nopeimmin kasvavista jätevirroista: vuonna 2005 sitä syntyi noin 9 miljoonaa tonnia, ja sen odotetaan kasvavan yli 12 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää monimutkaisen sekoituksen materiaaleja ja komponentteja, jotka ovat osittain myös vaarallisia. Jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei käsitellä asianmukaisesti, se voi aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveysongelmia. Lisäksi elektroniikan tuotanto edellyttää niukkojen ja kalliiden resurssien käyttöä.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi Euroopan unioni on ottanut käyttöön kaksi lainsäädäntöä: Direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE-direktiivi) ja direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi). Ensimmäinen sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (direktiivi 2002/96/EY) tuli voimaan helmikuussa 2003. Direktiivissä säädettiin keräysjärjestelmien perustamisesta, joissa kuluttajat palauttavat sähkö- ja elektroniikkalaiteromun maksutta. Näiden järjestelmien tavoitteena on lisätä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätystä ja/tai uudelleenkäyttöä.
Joulukuussa 2008 Euroopan komissio ehdotti direktiivin tarkistamista, jotta nopeasti kasvavaan jätevirtaan voitaisiin puuttua. Uusi sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi 2012/19/EU tuli voimaan 13. elokuuta 2012 ja tuli voimaan 14. helmikuuta 2014.

Hankkeen tavoitteet

  1. parantaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun laittomien siirtojen havaitsemista maihin, joissa on huonot käsittelymahdollisuudet (Afrikan maat), luomalla suuntaviivat sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin liitteen VI yhdenmukaisempaa tulkintaa ja täytäntöönpanoa varten.
  2. Tehdä asiakirjatutkimus sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin täytäntöönpanosta kansallisessa lainsäädännössä, joka koskee bromattuja palonestoaineita (BFR) sisältävän muovijätteen käsittelyä. Parannetaan lisäksi BFR:ää sisältävän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun muovijätteen seurantaa ja edistetään täytäntöönpanotoimia tällä alalla vaihtamalla tietoja, työmenetelmiä ja tapaustutkimuksia. Päätavoitteena on estää vaarallisten jätteiden syntyminen seuraavalle sukupolvelle käyttämällä PBDE- ja PBB-yhdisteiden saastuttamaa muovijätettä uusissa muovituotteissa (ks. POP-asetuksen ja ROHS-asetuksen vaatimukset).
  3. Jakaaksemme kokemuksia, parhaita käytäntöjä sekä mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia siitä, miten valvonta voi edistää tarkempaa raportointia mutta myös edistää myönteisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen ja kierrätyksen lisäämistä ja parantamista sekä sitä, miten sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sisältämiä vaarallisia aineita voidaan käsitellä.

Tulokset

  • Työskennellään sen eteen, että kaikissa jäsenvaltioissa tehdään riittävästi tarkastuksia ja että sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin liitteen VI täytäntöönpanoa valvotaan johdonmukaisesti
  • .
  • Työskennellään sen eteen, että kaikissa jäsenvaltioissa tehdään riittävästi tarkastuksia ja että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sisältämiä vaarallisia aineita (BFR) valvotaan johdonmukaisesti
  • .
  • Palautteen antaminen komissiolle täytäntöönpano- ja täytäntöönpanovaikeuksista
  • .
  • Yksilöllisempi luokitusjärjestelmä.

 

Number: 2018/06, 2017/07 – Status: Valmistunut – Period: 2017 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter