IMPEL Logo

Luonnonvaraisten sienien yhteinen verkosto (JoNeF)

2023

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Viime vuosina on alettu tiedostaa, että sienet (makrosienet) on sisällytettävä Euroopan ympäristöpolitiikkaan eläinten ja kasvien rinnalle, jotta niitä voitaisiin suojella niiden luonnollisissa elinympäristöissä.

Nykyisin Euroopan ympäristölainsäädännössä keskitytään kuitenkin suojelemaan kasveja ja eläimiä lukuun ottamatta sieniä, jotka ovat olennainen osa maanpäällisiä elinympäristöjä. Lisäksi makrosieniä voidaan käyttää indikaattoreina kuvaamaan metsien ja muiden maanpäällisten elinympäristöjen ympäristöolosuhteita. 

Tämän puutteen korjaamiseksi sienet olisi sisällytettävä lainsäädäntöön ja päätöksentekoprosesseihin sekä suojelu- ja ympäristöaloitteisiin kattavan suojelustrategian luomiseksi. 

Tässä yhteydessä ensimmäinen askel on kerätä olemassa olevat tiedot makrosienistä EU:ssa ja laatia yhteiset laskenta-/seurantaprotokollat ja -standardit, samoin kuin kasveja ja eläimiä varten. 

Meistä on olennaisen tärkeää, että ympäristöelimet koordinoivat näitä toimia jättämättä niitä vain yhdistysten, yksityisten tahojen ja yliopistojen käsiin. 

Hankkeen työn yleistavoitteena on tukea: 

  • Yksityisen eurooppalaisen ympäristölainsäädännön soveltamisalan laajentaminen sienillä luontotyyppien ja biologisen monimuotoisuuden seurantaan ja metsien suojeluun/palauttamiseen liittyen 
  • Sienilajien sisällyttäminen luontodirektiivin liitteeseen 
  • Makrosienien seurantaa koskevan EU:n tietokantafoorumin kehittäminen 

Hankkeen ensimmäisen vaiheen (heinäkuun 2023 ja joulukuun 2024 välisenä aikana) odotetut tulokset ovat EU:n yhteiset standardit ja protokollat makrosienien laskentaa ja seurantaa varten. 

JoNeF-kyselyyn perustuva kysely

Pyydämme teitä täyttämään alla olevan IMPEL-hankkeeseen JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi) liittyvän online-kyselylomakkeen.

JoNeF-kyselylomake/ Osa 1

JoNeF-kyselylomake/ Osa 2

JoNeF-kyselylomakkeisiin perustuvan kyselyn tarkoituksena on kerätä, vertailla ja analysoida tietoa ja tietoja Euroopan makrosienien suojelusta ja tiedonkeruusta.

Kyselyyn voivat vastata JoNeF-hankkeen jäsenet ja mykologian asiantuntijat, jotka eivät ole aktiivisia jäseniä.

Kyselylomakkeen viimeinen jättöpäivä on 26. marraskuuta 2023.


Kyselylomakkeen viimeinen jättöpäivä on 26. marraskuuta 2023.

Number: – Status: Jatkuva – Period: 2023 – Topic: Luonnonsuojelu - Tags:

Subscribe to our newsletter